“Bend with the wind” nghĩa là gì?

Bend with the wind là một châm ngôn hay ca dao được dùng để miêu tả khả năng của một người hoặc một đối tượng phản ứng lại các thách thức trong cuộc sống. Ý nghĩa của câu châm ngôn này là những đối tượng có sự linh hoạt, mềm dẻo và điều tiết tốt hơn sẽ có khả năng chịu đựng được những cơn gió lớn hoặc những thử thách khác.

Bend with the wind
Bend with the wind meaning

Tham khảo thêm:

Ví dụ, một cá nhân mạnh mẽ nhưng cứng nhắc có thể gặp khó khăn khi phải đối mặt với những tình huống đòi hỏi tính linh hoạt và khả năng thích ứng, trong khi một cá nhân có khả năng mềm dẻo sẽ dễ dàng đáp ứng với những thay đổi trong môi trường.

Trong văn bản trên, dường như nó đang miêu tả sự linh hoạt và khả năng chịu đựng của một cây trong những cơn gió mạnh. Nếu một cây có thể uốn cong với gió thì nó có thể chịu đựng cơn bão mạnh mãnh hơn và có khả năng sống sót hơn.

ví dụ với cụm từ “Bend with the wind

  • A truly successful person knows how to bend with the wind rather than resisting it. (Một người thật sự thành công biết cách uốn cong với gió thay vì chống lại nó.)
  • The key to survival in a constantly changing world is to be flexible and bend with the wind. (Chìa khóa để sống sót trong một thế giới luôn thay đổi là linh hoạt và uốn cong với gió.)
  • Instead of breaking, a tree that can bend with the wind is much more likely to withstand a storm. (Thay vì gãy, một cây có thể uốn cong với gió nhiều khả năng sẽ chịu đựng được cơn bão.)
  • It’s important to be adaptable and able to bend with the wind when life throws unexpected challenges your way. (Quan trọng là phải thích nghi và có thể uốn cong với gió khi cuộc sống đưa ra những thách thức bất ngờ.)
  • A company that can bend with the wind and pivot quickly is more likely to survive and thrive in a rapidly changing marketplace. (Một công ty có thể uốn cong với gió và thay đổi nhanh chóng nhiều khả năng sẽ có thể sống sót và phát triển trong một thị trường thay đổi nhanh chóng.)
  • Sometimes in life, you have to bend with the wind in order to avoid breaking. (Đôi khi trong cuộc sống, bạn phải uốn cong với gió để tránh gãy.)
  • The ability to bend with the wind is a key trait of successful entrepreneurs who can navigate through a constantly evolving business landscape. (Khả năng uốn cong với gió là một phẩm chất chính của những doanh nhân thành công có thể điều hành qua một môi trường kinh doanh luôn thay đổi.)