“Relinquish control over” nghĩa là gì?

Relinquish control over” có nghĩa là từ bỏ quyền kiểm soát, quyền điều khiển hoặc quyền quản lý điều gì đó cho người khác hoặc cho một tổ chức khác. Đây là hành động từ bỏ sự quản lý và quyền lực của một cá nhân hoặc một tổ chức đối với một vấn đề, một dự án hoặc một tài sản để chuyển giao nó cho người khác hoặc cho một đối tác công ty khác. Đây là cách để phân phối trách nhiệm và quản lý công việc hoặc tài sản một cách hiệu quả giữa nhiều bên.

Relinquish control over
Relinquish control over

Tham khảo thêm:

ví dụ với cụm từ “Relinquish control over”:

  1. The CEO decided to relinquish control over the company to his son. (Giám đốc điều hành quyết định từ bỏ quyền kiểm soát công ty cho con trai của ông.)

  2. The government is reluctant to relinquish control over the country’s natural resources. (Chính phủ không muốn bỏ quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của đất nước.)

  3. The company had to relinquish control over the project due to budget constraints. (Công ty phải bỏ quyền kiểm soát dự án do hạn chế ngân sách.)

  4. The manager decided to relinquish control over the team to his assistant to focus on other projects. (Quản lý quyết định từ bỏ quyền kiểm soát đội để tập trung vào các dự án khác.)

  5. The board of directors decided to relinquish control over the management of the company to a new team of executives. (Hội đồng quản trị quyết định bỏ quyền kiểm soát quản lý của công ty cho một nhóm giám đốc mới.)

  6. The owner of the company decided to relinquish control over the daily operations and appointed a new CEO to oversee everything. (Chủ sở hữu công ty quyết định từ bỏ quyền kiểm soát các hoạt động hàng ngày và bổ nhiệm một giám đốc điều hành mới để giám sát mọi thứ.)

  7. The government had to relinquish control over the territory to the neighboring country due to political pressure. (Chính phủ phải từ bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ cho đất nước láng giềng do áp lực chính trị.)

  8. The CEO of the company had to relinquish control over the company’s finances after a scandal involving embezzlement.Tổng giám đốc của công ty phải từ bỏ kiểm soát tài chính của công ty sau khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến việc chiếm đoạt tiền.)

  9. The therapist encouraged the patient to relinquish control over their negative thoughts and emotions, and to practice mindfulness to improve their mental health.(Nha sĩ khuyến khích bệnh nhân từ bỏ việc kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của họ, và thực hành nhận thức để cải thiện sức khỏe tâm lý của họ.)

  10. In order to achieve a more sustainable and equitable world, wealthy nations need to relinquish control over resources and opportunities to developing nations.(Để đạt được một thế giới bền vững và công bằng hơn, các quốc gia giàu có cần phải từ bỏ quyền kiểm soát tài nguyên và cơ hội đối với các quốc gia đang phát triển.)

Leave a Reply