“Abortion on demand” nghĩa là gì?

Abortion on demand” là một thuật ngữ trong lĩnh vực chính trị và y tế để miêu tả quyền của người phụ nữ được yêu cầu được phép quyết định tự do về việc tiến hành phá thai. Thuật ngữ này ám chỉ đến việc cho phép phá thai một cách tự nguyện và không bị hạn chế theo bất kỳ lý do nào, bao gồm cả lý do sức khỏe, kinh tế, xã hội hay tâm lý. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các tranh luận về chính sách y tế và quyền phụ nữ.

Abortion on demand nghĩa là gì
Abortion on demand nghĩa là gì
Xem thêm:   "Acquired immunity" nghĩa là gì?

Ví dụ với cụm từ “Abortion on demand” tiếng anh kèm nghĩa tiếng việt

  1. Some countries have legalized abortion on demand, while others only allow it under certain circumstances. (Một số quốc gia đã hợp pháp hóa phá thai theo yêu cầu, trong khi những quốc gia khác chỉ cho phép phá thai trong những tình huống cụ thể.)
  2. Women’s rights groups are advocating for abortion on demand as a basic reproductive right. (Các nhóm quyền phụ nữ đang thúc đẩy quyền phá thai theo yêu cầu như một quyền sinh sản cơ bản.)
  3. Some politicians argue that abortion on demand is a form of birth control and should be restricted. (Một số chính trị gia cho rằng phá thai theo yêu cầu là một hình thức kiểm soát sinh sản và nên bị hạn chế.)
  4. Abortion on demand can be a controversial issue due to differing opinions on the value of human life. (Phá thai theo yêu cầu có thể là một vấn đề gây tranh cãi do ý kiến khác nhau về giá trị của sự sống con người.)
  5. The right to abortion on demand is protected by law in some countries, but not in others. (Quyền phá thai theo yêu cầu được bảo vệ bởi pháp luật ở một số quốc gia, nhưng không phải ở những nơi khác.)
  6. Critics of abortion on demand argue that it devalues the sanctity of life. (Những người phản đối phá thai theo yêu cầu cho rằng nó làm giá trị của sự sống trở nên ít quan trọng.)
  7. The availability of abortion on demand can vary depending on the political climate and social attitudes towards women’s rights. (Sự có sẵn của phá thai theo yêu cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình chính trị và thái độ xã hội về quyền phụ nữ.)
  8. In some countries, abortion on demand is only allowed during the early stages of pregnancy. (Ở một số quốc gia, phá thai theo yêu cầu chỉ được phép trong giai đoạn đầu của thai kỳ.)
  9. The debate over abortion on demand highlights the tension between individual rights and societal values. (Cuộc tranh luận về phá thai theo yêu cầu nhấn mạnh sự căng thẳng giữa quyền cá nhân và giá trị xã hội.)
  10. The issue of abortion on demand is complex and multifaceted, with ethical, legal, and medical considerations to be taken into account. (Vấn đề phá thai theo yêu cầu là phức tạp và đa chiều, với các yếu tố đạo đức, pháp lý và y tế cần được xem xét.)

Leave a Reply