Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 9

About your dependents

Về những người thân của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

 

+ Recording 3

A: Have you got married?
Anh đã lập gia đình chưa?

B: Yes, madam. I’m married
Thưa bà, rồi ạ. Tôi đã có gia đình

A: Is your wife working?
Vợ của ông có đi làm không?

B: Yes, she is
Có, thưa bà

A: Where and what kind of works does your wife do?
Vợ của anh làm gì và ở đâu?

B: She is a school teacher in Nanjing
Cô ấy là giáo viên ở Nam Kinh

A: How many dependents do you have?
Anh có bao nhiêu người thân?

B: I have a five-year-old daughter
Tôi có 1 con gái 5 tuổi

A: Would you tell me something about your family?
Anh vui lòng nói cho tôi nghe điều gì về anh nhé?

B: With pleasure. There are three in my family, my parents and I
Sẵn sàng ạ. Gia đình tôi có 3 người, ba mẹ tôi và tôi

A: Do you have to support your family?
Anh có phải nuôi dưỡng gia đình không?

B: No, my father does
Không ạ, ba tôi nuôi

A: Do you spend much time staying with your family?
Anh có dành nhiều thì giờ ở với gia đình mình không?

B: We all get together to eat and talk
Tất cả chúng tôi quây quần cùng nhau ăn uống và trò chuyện

+ Recording 4

1/ Tell me about yourself
Hãy nói cho tôi biết về bản thân anh

A: I enjoy working in the field I chose, and have good working relationships with my supervisors, subordinates, and peers. I keep on striving to learn and improve my skills and talents that I can bring to my work place
Tôi thích làm việc trong lĩnh vực tôi đã chọn, và có quan hệ công tác tốt với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp của tôi. Tôi tiếp tục học hỏi và cải thiện các kỹ năng và tài năng để tôi có thể đóng góp cho chỗ tôi làm

B: I am married. My wife is a teacher, and we do not have any children yet. We like to go away for weekends when we can. We like to travel, and we are hoping to work abroad someday. I am from Kobe. I have never lived outside of Kobe. I like both rural and urban areas. I like sports, games, and reading
Tôi đã lập gia đình. Vợ tôi là giáo viên , và chúng tôi vẫn chưa có con. Chúng tôi thích đi xa vào những ngày nghỉ cuối tuần khi có thể. Chúng tôi thích đi du lịch, và chúng tôi hy vọng được làm việc ở nước ngoài vào 1 ngày nào đó. Quê tôi ở Kobe. Tôi chưa bao giờ sống xa Kobe. Tôi thích cả vùng nông thôn lẫn cả khu đô thị. Tôi thích thể thao, trò chơi và đọc sách

2/ What kind of skills do you want to utilize in the job you are applying for?
Anh muốn sử dụng loại kỹ năng nào vào công việc mà anh đang ứng tuyển?

A: I wish to utilize my time and customer relation management skills to effectively coordinate the work between my team and related departments
Tôi muốn sử dụng thời gian và kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng để phối hợp công việc giữa đội của tôi và các bộ phân có liên quan 1 cách có hiệu quả

B: I would like to utilize 2 kinds of skills. Firstly, I would like to utilize my computer and IT skills. I am very interested in working with your IT system. Secondly, I would like to utilize my skills for interacting with people. I like people and I like to work with them
Tôi muốn sử dụng 2 loại kỹ năng. Thứ nhất, tôi muốn sử dụng loại kĩ năng về mấy tính và công nghệ thông tin của tôi. Tôi rất thích làm việc với hệ thống công nghệ thông tin của ông.Thứ hai, tôi muốn sử dụng kĩ năng của mình để giao tiếp với mọi người. Tôi thích mọi người và tôi thích làm việc với họ

3/ What skills do you bring that are most relevant to this job?
Anh có được những kỹ năng nào liên quan đến công việc này?

A: I bring commercial skills, project management skills, and wider management skills that are required to take greater responsibility
Tôi có kỹ năng thương mại, kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng quản lý rộng hơn mà những kỹ năng này rất cần khi nhận lãnh trách nhiệm to lớn

B: I think my most relevant skills are people skills. People skills may be the hardest skills for us to learn. We can easily learn to operate new software or use new computers, but dealing with people involves flexibility in the way we think and act. Dealing with people across different cultures makes this even more difficult. I belived that I do this well
Theo tôi nghĩ kỹ năng có liên quan nhất của tôi là kĩ năng giao tế. Kĩ năng giao tế có thể là kĩ năng mà chúng ta khó học nhất. Chúng ta có thể dễ dàng học cách sử dụng phần mềm mới hoặc sử dụng máy vi tính mới, nhưng tiếp xúc với người khác đòi hỏi sự linh hoạt trong cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Tiếp xúc với những người có nền văn hóa khác nhau càng làm cho điều này khó hơn. Tôi tin rằng tôi làm tốt công tác này.

Xem thêm:   Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 1

Leave a Reply