Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 7

About your hobbies

Xem lời thoại

+ Recording 3
A: What are your hobbies?
Các sở thích của anh là gì?
B: I enjoy sports, music, films, and books
Tôi thích thể thao, âm nhạc, phim ảnh và sách báo
A: What do you like to read?
Anh thích đọc gì?
B: I read everything I can get my hands on but I like love stories best
Tôi thích đọc mọi thứ tôi có trong tay, nhưng tôi thích đọc chuyện tình yêu nhất
A: Who are your favourite authors?
Các tác giả anh yêu thích là những ai?
B: Shakespeare. I enjoy reading the plays by him very much
Shakespeare. Tôi rất thích đọc tiểu thuyết của họ
A: Do you drink?
Anh có uống rượu không?
B: Yes, a little
Có, chút ít ạ
A: Are you a smoker?
Anh có hút thuốc không?
B: No, I am not
Không, tôi không hút thuốc
+ Recording 4
1/ What books do you keep on your desk?
Anh có những cuốn sách nào trên bàn làm việc của anh?
A: Industry magazines and marketing books are on my desk. I refer to them frequently when doing my job.
Trên bàn làm việc của tôi có tạp chí ngành kinh doanh và sách tiếp thị. Tôi tham khảo chúng thường xuyên khi làm việc
B: I have a number of local guides, a dictionary, the standard hotel industry reference works, and some telephone books. I also have some personal books on my desk. I have been reading Fast Food Nation, which is almost a modern version of The Jungle by Upton Sinclair, the book that exposed the meat packing industry, Longshot by Dick Francis, and the newest Harry Potter book

Tôi có nhiều sách hướng dẫn của nội bộ, 1 cuốn từ điển , những cuốn sách tham khảo về ngành kinh doanh khách sạn chuẩn và 1 số danh bạ điện thoại. Ngoài ra, tôi cũng có 1 số quyển sách cá nhân trên bàn làm việc của tôi. Tôi đã đọc cuốn sách “ Fast Food Nation” gần như là 1 bản dịch mới của The Jungle Do Upton Sinclair viết. Cuốn sách giới thiệu công nghiệp đóng thịt hộp .”Longshot” của Dick Francis và truyện Harry Potter tập mới nhất
2/ Tell me what you learned from a book you recently read?
Hãy nói cho tôi biết anh đã học được gì từ cuốn sách anh đọc gần đây
A: I read a marketing book taking up various examples in business today. The book covered success stories, failures, and analysis which were good because the cases were true
Hôm nay tôi đã đọc 1 cuốn sách về tiếp thị nêu nhiều ví dụ khác nhau trong ngành kinh doanh. Cuốn sách gồm những câu chuyện thành công , những thất bại, và những phân tích hay vì những trường hợp đó đều có thật
B: I recently read “Fast Food Nation” and I learned about the fast food that we eat. I was very disturbed to read about all of the impurities in our food. I wish that our government would take a more active role in making sure that our food is clean and healthy. I would not change prices that much, and it much better for all of us
Gần đây tôi đã đọc cuốn “Fast Food Nation” và tôi được biết về thức ăn nhanh mà chúng ta đã ăn. Tôi rất lo lắng khi biết được tất cả những tạp chất trong thức ăn của chúng ta. Tôi mong là chính phủ sẽ chủ động hơn để đảm bảo thức ăn cho chúng ta sạch và bổ dưỡng. Nhưng cũng đừng làm thay đổi giá cả quá nhiều, và như thế sẽ tốt hơn nhiều cho tất cả chúng ta
3/ Can you tell us about a typical day at work?
Anh có thể nói cho chúng tôi biết về 1 ngày làm việc điển hình không?
A: I go through e-mails from my clients first thing in the morning and then take corrective actions where required. I also collect market information to use for our future product development
Công việc đầu tiên vào buổi sáng là tôi xem tất cả thư điện tử của khách hàng rồi sau đó nếu cần thì trả lời. Tôi cũng thu thập thông tin thị trường để áp dụng cho việc phát triển sản phẩm tương lai của chúng tôi
B: I don’t remember ever having a typical day. Every day seemed to bring new challenges. I lived at the hotel and was therefore on call 24 hours a day. Normally, I would get up in the morning and check at the front desk to see what had happened during the night. Then I would check at each department. There was always something new to do
Tôi không nhớ là từng có 1 ngày điển hình.Mỗi ngày dường như đều có những thử thách mới. Tôi đã sống ở khách sạn và vì vậy tôi phải trực 24 giờ mỗi ngày. Thường thường buổi sáng thức dậy tôi kiểm tra ở bàn lễ tân để biết những việc xảy ra vào đêm trước. Sau đó tôi kiểm tra từng bộ phận trong khách sạn , luôn luôn có việc mới phải làm

 

Xem thêm:   Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 3
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x