“Pull her weight” nghĩa là gì?

Pull her weight là một thành ngữ trong tiếng Anh có nghĩa là làm việc chăm chỉ và hiệu quả để đóng góp công sức của mình vào một dự án hay công việc nhóm nào đó, đặc biệt là khi mọi người đang làm việc cùng nhau với một mục tiêu chung.

Pull her weight

Từ “weight” trong thành ngữ này có nghĩa là sức nặng, ám chỉ trách nhiệm hoặc nhiệm vụ của một người trong nhóm. Do đó, khi ai đó được yêu cầu “pull her weight“, nghĩa là họ cần phải chịu trách nhiệm và tham gia tích cực để đóng góp cho công việc chung của nhóm.

Tham khảo: “Buy a pig in a poke” nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ với cụm từ “pull her weight” trong tiếng Anh cùng với giải nghĩa tiếng Việt:

  1. Jane needs to pull her weight on this project or we won’t be able to meet the deadline. (Jane cần phải chịu trách nhiệm đóng góp cho dự án này hoặc chúng ta sẽ không thể đáp ứng thời hạn.)
  2. It’s unfair that Tom never pulls his weight during group projects. (Không công bằng khi Tom không đóng góp gì trong các dự án nhóm.)
  3. If everyone pulls their weight, we can finish this task ahead of schedule. (Nếu mọi người cùng đóng góp công sức, chúng ta có thể hoàn thành công việc này sớm hơn kế hoạch.)
  4. She was criticized by the boss for not pulling her weight in the department. (Cô ấy đã bị chỉ trích bởi sếp vì không đóng góp gì cho bộ phận của mình.)
  5. It’s important that each member of the team pulls their weight in order to achieve success. (Quan trọng là mỗi thành viên trong nhóm đều phải đóng góp công sức để đạt được thành công.)
  6. The project was successful because everyone pulled their weight and worked hard. (Dự án thành công bởi vì mọi người đã đóng góp công sức và làm việc chăm chỉ.)
  7. Maria always pulls her weight during group assignments, which makes her a valuable team member. (Maria luôn đóng góp công sức trong các nhiệm vụ nhóm, điều này làm cho cô ấy trở thành một thành viên đáng giá của nhóm.)
  8. I’m not sure we can complete this project on time unless everyone pulls their weight. (Tôi không chắc chúng ta có thể hoàn thành dự án này đúng thời hạn nếu không có sự đóng góp của tất cả mọi người.)
  9. The company expects every employee to pull their weight and contribute to the success of the business. (Công ty mong đợi từng nhân viên đều đóng góp công sức và góp phần vào thành công của công ty.)
  10. John was frustrated that his co-worker wasn’t pulling her weight and was causing delays in the project. (John bị tức giận vì đồng nghiệp của mình không đóng góp gì và gây ra sự chậm trễ trong dự án.)