The fork in the road là gì?

The fork in the road” là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để chỉ một quyết định quan trọng hoặc sự lựa chọn khó khăn giữa hai hướng đi khác nhau. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả một tình huống trong đó bạn phải chọn một con đường tiếp theo hoặc hướng đi trong cuộc sống, công việc, hoặc quyết định cá nhân. “The fork in the road” nhấn mạnh việc phải đưa ra một quyết định quan trọng và có thể có sự ảnh hưởng lớn đến tương lai hoặc kết quả của một sự lựa chọn.

The fork in the road la gi 1

Xem thêm:   Under the weather là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ với cụm từ “The fork in the road” kèm theo giải nghĩa tiếng Việt:

  1. I reached the fork in the road where I had to decide whether to pursue a career in medicine or engineering. (Tôi đến nơi rẽ đường, nơi tôi phải quyết định liệu có nên theo đuổi sự nghiệp y khoa hay kỹ thuật.)
  2. Our relationship reached a fork in the road, and we had to decide whether to work through our issues or go our separate ways. (Mối quan hệ của chúng tôi đến bước rẽ đường, và chúng tôi phải quyết định liệu có nên giải quyết vấn đề hay đi mỗi người một hướng.)
  3. As a business owner, I faced the fork in the road of expanding my company internationally or focusing on the domestic market. (Là một chủ doanh nghiệp, tôi đối diện với sự lựa chọn giữa mở rộng công ty quốc tế hoặc tập trung vào thị trường nội địa.)
  4. When it comes to investing, you often encounter the fork in the road of choosing between high-risk, high-reward options or safer, more conservative investments. (Khi đến việc đầu tư, bạn thường đối mặt với quyết định giữa việc chọn các lựa chọn cao rủi ro, cao lợi nhuận hoặc đầu tư an toàn, bảo thủ hơn.)
  5. The company stood at the fork in the road of adopting new technology or sticking with traditional methods. (Công ty đứng ở bước rẽ đường, phải quyết định liệu có nên áp dụng công nghệ mới hay tiếp tục sử dụng phương pháp truyền thống.)
  6. As a student, I faced the fork in the road of choosing between pursuing a degree in arts or sciences. (Là một sinh viên, tôi đối mặt với việc phải chọn giữa việc theo đuổi bằng cấp về nghệ thuật hay khoa học.)
  7. The project team reached the fork in the road when deciding whether to meet the client’s tight deadline or prioritize quality. (Nhóm dự án đến bước rẽ đường khi quyết định liệu có nên đáp ứng thời hạn chặt chẽ của khách hàng hay ưu tiên chất lượng.)
  8. After finishing high school, many students face the fork in the road of choosing between going to college or entering the workforce. (Sau khi tốt nghiệp trung học, nhiều học sinh đối mặt với việc phải chọn giữa việc đi đại học hoặc đi làm.)
  9. The country’s leaders found themselves at a significant fork in the road, where they had to make decisions that would shape the nation’s future. (Các nhà lãnh đạo của đất nước đứng trước một bước rẽ đường quan trọng, nơi họ phải đưa ra những quyết định sẽ hình thành tương lai của quốc gia.)
  10. A person diagnosed with a serious illness often faces the fork in the road of choosing between different treatment options or alternative therapies. (Một người được chẩn đoán mắc bệnh nghiêm trọng thường phải đối mặt với quyết định giữa các lựa chọn điều trị khác nhau hoặc phương pháp điều trị thay thế.)