Bài tập viết lại câu Tiếng Anh

Làm thế nào để viết lại một câu Tiếng Anh mà không thay đổi ý nghĩa của nó?

Để giúp bạn thoát khỏi sự bó buộc khi viết, chúng tôi đã tổng hợp một số mẹo về cách diễn đạt một câu mà không làm thay đổi ý nghĩa của nó.

Bài tập viết lại câu Tiếng Anh
Bài tập viết lại câu Tiếng Anh

1. Sử dụng các từ đồng nghĩa mạnh hơn

Cách dễ nhất để viết lại một câu là viết lại câu đó. Điều đó có nghĩa là tìm trong các câu để tìm bất kỳ từ nào yếu hoặc được sử dụng quá nhiều, sau đó thay thế chúng bằng các từ đồng nghĩa tốt hơn. Kỹ thuật này sẽ làm cho bài viết của bạn ít lặp đi lặp lại và thú vị khi đọc.

Lưu ý: trước khi bạn sử dụng một từ đồng nghĩa, hãy đảm bảo rằng bạn biết nó có nghĩa là gì trước. Sử dụng những từ thông minh hơn sẽ không làm cho bạn trông thông minh hơn nếu bạn đã sử dụng chúng không đúng cách.

2. Loại bỏ các từ không cần thiết

Những câu tốt nhất là ngắn và dễ hiểu. Vì vậy, hãy cắt bỏ bất cứ thứ gì không cần thiết. Đây có thể là những từ thừa (những từ khác nhau có nghĩa giống nhau) hoặc những từ lấp liếm khiến bạn không đi thẳng vào vấn đề.

3. Thay đổi giọng nói bị động thành chủ động

Chúng ta đã nói về giọng nói thụ động trước đây . Nó dùng để chỉ thời điểm chủ thể của câu nhận được hành động của động từ. Việc sử dụng quá nhiều giọng thụ động thường không được khuyến khích, đặc biệt là đối với những người viết bài tiếp thị, vì nó làm cho bài viết của bạn trở nên dài dòng và khó đọc hơn.

Một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này là viết lại một câu từ giọng bị động thành giọng chủ động. Điều này có nghĩa là chủ thể sẽ thực hiện hành động thay vì nhận nó.

Ví dụ:

Câu bị động: The book was written by Tanja.
Chuyển sang câu chủ động: Tanja wrote the book.

4. Chia nhỏ các câu dài

Những câu thực sự dài dòng, như câu này, cực kỳ khó đọc và có thể sẽ làm mất sự chú ý của người đọc nếu bạn lan man quá lâu mà không đi vào trọng tâm.

Câu đó dài 30 từ. Đó là quá dài, theo Oxford Guide to Plain English , khuyến nghị độ dài câu trung bình từ 15 đến 20 từ . Các câu ngắn hơn thường dễ hiểu hơn, bất kể đối tượng của bạn là ai.

Nếu bạn đang viết cho công việc, hãy sử dụng một công cụ hỗ trợ kiểm tra câu như Outwrite để kiểm tra điểm khả năng đọc của tài liệu của bạn. Nếu nó dưới 60, hãy quét tìm bất kỳ câu dài dòng nào có thể bị chia nhỏ (gợi ý: tìm dấu phẩy hoặc liên từ không cần thiết và thay thế chúng bằng dấu chấm).

Dưới đây là một ví dụ về cách chia một câu dài thành ba:

Câu gốc: The BoomTunes X3 is the best portable speaker on the market, because it has a cylindrical shape, which delivers a balanced 360 degree sound, and it is also completely waterproof, which means you can take it anywhere outdoors.

Chia nhỏ thành câu mới: The BoomTunes X3 is the best portable speaker on the market. Its cylindrical shape delivers a balanced 360 degree sound. It is also completely waterproof, so you can take it anywhere outdoors.

5. Sử dụng công cụ diễn giải

Nếu bạn đang đọc danh sách này và tự nghĩ, “chắc chắn có một cách nhanh hơn để làm điều này?”, Bạn sẽ chính xác.

Nhờ một số AI mạnh mẽ, giờ đây bạn có thể sử dụng công cụ diễn giải để viết lại câu của mình một cách tự động. Họ có thể làm tất cả mọi thứ, như giảm số lượng từ của bạn, cải thiện vốn từ vựng và chuyển đổi một cụm từ từ bị động sang giọng chủ động.

Download tổng hợp bài viết lại câu ( 100 câu+đáp án)

Tổng hợp các bài viết lại câu Tiếng Anh cho bạn luyện tập

Bài tập viết lại câu 1Đáp án bài tập viết lại câu 1

Exercise 1: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. It isn’t necessar.y to finish the work to day.

-> You don’t……………………………………… ………………………………………….. ……

2. Sally finally managed to get a job.

–> Sally finally succeeded………………………………….. ……………………………………

3.That’s the last time I go to that restaurant.

—> I certainly………………………………….. ………………………………………….. ………

4. “I advise you to take a holiday,” the doctor continued.

-> You’d……………………………………… ………………………………………….. …………

5. If you don’t rest yourself you really will be ill.

—> Unless you rest yourself……

3. That’s the last tiyourself you really will be ill.

—> Unless…………………………………….. ………………………………………….. …………

6.1 should like someone to take me out to dinner.

-> What I should…………………………………….. ………………………………………….. …

7. Martin may not be very well but he still manages to enjoy life.

—> Martin’s poor………………………………………. ………………………………………….

8. They’ll have to take the dog on holiday with them.

—> They can’t leave……………………………………… ……………………………………….

9. My aunt got heavily stressed because her marriage broke up.

–> The break-up of the marriage…………………………………… ………………………….

10.I can’t believe that he passed the exam.

-> I find………………………………………. ………………………………………….. …………..

Bạn hãy thực hiện làm bài tập trước khi xem đáp áp. Nếu làm xong rồi thì hãy kích nút LIKE để hiển thị đáp án nhé !

1. You don’t have to finish the work today.

2. Sally finally succeeded in getting a job.

3.I certainly won’t go to that restaurant any more.

4. You’d better take a holiday.

5. Unless you rest yourself you really will be ill.

6. What I should like is being/ to be taken out to dinner.

7. Martin’s poor health doesn’t / can’t prevent / stop him (from) enjoying life.

8. They can’t leave their dog behind when they go/are on holiday.

9. The break-up of the marriage made my aunt heavily stressed.

10.I find it hard to believe that he passed the exam.

 

Viết lại cầu bài số 2Đáp án bài số 2

Exercise 2: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. This is the fastest way to get to the city center.
-> There……………………………………… ………………………………………….. …………..

2. If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be him.
–>He is the most………………………………………. ………………………………………….

3. We arrived too late to see the first film.
–>We didn’t…

4. “Would you mind not smoking in here?”
–>I’d rather…………………………………….. ………………………………………….. ……….

5. He wrote the letter in two hours.
-> It took ………………………………………….. ………………………………………….. …….

6. “Why don’t we go out for a walk?”
–>My father suggested ………………………………………….. …………………………………..

7. In spite of his age, Mr. Benson runs 8 miles before breakfast.
-> Though ………………………………………….. ………………………………………….. ……

8.I was very interested in our conversation.

–>It was interesting ………………………………………….. …………………………………..

9. Why did you do that ?
–>Whatever ………………………………………….. ………………………………………….. ..

10. These bookshelves are my own work.
–>I made ………………………………………….. ………………………………………….. …..

Đáp án bài tập  số 2.

Exercise 2

1. There‘s no faster way than this to get to the city center.
2. He is the most likely person to succeed in solving the problems.
3. We didn’t arrive early enough to see the first film.
4. I’d rather you didn’t smoke in here
5. It took him 2 hours to write the letter.
6. My father suggested we should go out for a while.
7. Though Mr.Benson is old, He runs 8 miles before breakfast.
8. It was interesting to talk to you.
9. Whatever did you do that for ?
10.I made these bookshelves myself.

Bài tập viết lại câu số 3Đáp án bài số 3

Exercise 3: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.
1.I don’t play tennis as well as you do.
–>You……………………………………….. ………………………………………….. ………………..

2.I haven’t been to the dentist’s for two years.
–>It’s………………………………………. ………………………………………….. ………………….

3. Whenever she went to Paris she bought a new dress.
–>She never……………………………………… ………………………………………….. …………

4. I spent seven years at secondary school and then I went to university.
–>After……………………………………… ………………………………………….. ………………..

5. It’s not worth living to make her change her mind.
–>There’s……………………………………. ………………………………………….. ……………..

6. He said he was not guilty of stealing the car.
–>He denied…………………………………….. ………………………………………….. …………..

7. Is this the only way to reach the city centre?
–>Isn’t there……………………………………… ………………………………………….. …………. ?

8. He never suspected that the money had been stolen.
–>At no time………………………………………. ………………………………………….. ………….

9. It’s my opinion that you should take more exersise.
–>If I…………………………………………. ………………………………………….. ………………..

10.I was going to leave, but because of what he said, I didn’t.

–>She persuaded…………………………………. ………………………………………….. ………….

1. You play tennis better than I do.
2. It’s two years since I went to the dentist’s.
3. She never went to Paris without buying a new dress.
4. After having spent seven years at secondary school I went to university.
5. There’s no need to make her change her mind.
6. He denied for stealing (having stolen) the car/ that he had stolen the car.
7. Isn’t there (another way/ some other way/ any other way)(to/ to reach/ reaching) the city centre.
8. At no time did he suspect (that) the money had been stolen/ someone had stolen the money.
9. If I were you, I’d take more exercise.
10. She persuaded me not to leave.

Bài tập viết lại câu số 4Đáp án bài số 4

Exercise 4: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. He was very sorry that he didn’t see Andrey on her trip to London.

–>He greatly regretted………………………………….. ……………………………………

2. It’s thought that the accident was caused by human error.

–>The accident is………………………………………… …………………………………….

3. “Will you be visiting the Taj Mahal when you go to India?” he asked Elizabeth.

–>He asked……………………………………… ………………………………………….. ….

4. “I think you should try the chicken Marengo,” said the waiter.

–>The waiter recommended………………………………… ………………………

5. This is the most delicious cake I have ever tasted.

–>I have..…………………………………….. …………………………………………..

Đáp án bài tập số 4

Exercise 4
1. He greatly regretted not seeing Andrey on her trip to London.
2. The accident is thought to have been caused by human error.
3. He asked Elizabeth if she would be visiting the Taj Mahal when she went.
4. The waiter recommended us to try/ that we should try………..
5.I have never tasted such a dilicious cake

Bài tập viết lại câu số 5Đáp án bài số 5

Exercise 5: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.
1. The questions are so easy that everyone can answer them.
–>They’re such………………………………………. …………………………………….

2. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident
–>The boy whose.………………………………………. …………………………………….

3. They are producing motorbikes in Vietnam.
–>Motorbikes are……………………………………….. …………………………………….

4. I wasn’t there yesterday, so I didn’t know who he was.
–>If I…………………………………………. …………………………………………..

5. If you do not try hard, you can’t pass the examination.
–>Unless…………………………………….. ……………………………………………..

6. They spent more money, they had to work harder.
–>The more………………………………………. …………………………………………..

7. People thought that the cover was made of iron.
–>The cover……………………………………… …………………………………………..

8. He went to London. He had lived there when he was a boy.
–>He went to London where……………………………………… ………………………………

9. Jane was absent from class because of her sickness.
–>Because Jane was……………………………………….. …………………………………..

10. The package was too heavy for Peter to carry.
–>The package was so.……………………………………….. ………………………………..

1. They’re such easy questions that everyone can answer them.
2. The boy whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue his study
3. Motorbikes are being produced in Vietnam
4. If I had been there yesterday, I would have known who he was
5. Unless you try hard, you can’t pass the examination.
6. The more they spent money the harder they had to work
7. The cover was thought to have been make of iron
8. He went to London where had lived when he was a boy
9. Because Jane was sick, Jane was absent from class
10. The package was so heavy that Peter couldn’t carry it

Bài tập viết lại câu số 6Đáp án bài số 6

Exercise 6: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. You should take the train instead of the bus.
-> If.……………………………………….. ………………………………………….. ….
2. I’m sure that someone forgot to lock the door.
–> Someone must………………………………………. ………………………………………
3. They bought this house ten years ago.
–> They have………………………………………. …………………………………………..
4. The course finished with a big party.
–> At the end……………………………………….. …………………………………………
5. We invited a pop star onto the chat show, but he didn’t turn up.
–> The pop star………………………………………. …………………………………………
6. Although she said that she would come, I don’t think she ever will.
—> Despite.…………………………………… ………………………………………….. ……
7. The plane had hardly left the airport when the accident happened.
–> No sooner…………………………………….. ………………………………………….. ..
8. You feel tired now because you didn’t sleep very well last night.
-> Had.………………………………………. ………………………………………….. …….
9. When did you start the project?
—> How long.……………………………………… ………………………………………….. …
10. Their wedding will be held in a lovely church.
–> The church.……………………………………. ………………………………………….. ..

Exercise 6
l.If I were you, I’d take the train instead of the bus.
2. Someone must have forgotten to lock the door.
3. They have had/ owned this house for ten years.
4. At the end of the course, there was a big party.
5. The pop star that/ who/ whom we invited onto the chatshow didn’t turn up.
6. Despite her saying that she would come, I don’t think she ever will.
7. No sooner had the plane left the airport than the accident happened.
8. Had you slept well last night, you wouldn’t feel tired now. 9.How long is it since you started the project ?
10. The church where their wedding will be held is lovely.

Bài tập viết lại câu số 7Đáp án bài số 7

Exercise 7: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. My father used to play football when he was young.
–>My father doesn’t……………………………………. ………………………………….
2. Jane gave me a present on my last birthday.
–>I was……………………………………….. …………………………………………
3. “Let’s go swimming”
–>She suggests.………………………………….. ………………………………………..
4. “Would you like a cup of coffee?”
–>He………………………………………… …………………………………………..
5. We got lost in the jungle because we didn’t have a map.
–>If we had……………………………………….. ………………………………………….
6.I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.
–>I haven’t seen………………………………………. ……………………………………
7. It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.
–>It takes……………………………………… ………………………………………….
8. It’s a pity you didn’t tell us about this.
–>I wish………………………………………. …………………………………………..
9. They think the owner of the house is abroad.
–>The owner.…………………………………….. …………………………………………..
10. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough.
–>The sea was too……………………………………….. ……………………………………

Exercise 7
1. My father doesn’t play football anymore
2.I was given a present on my last birthday
3. She suggests going swimming
4. He invited me a cup of tea
5. If we had had a map, I wouldn’t got lost in the jungle
6.I haven’t seen Bob since I was in Ho Chi Minh City
7. It takes three hours to drive from Hanoi to Namdinh.
8.I wish you had told us about it
9. The owner of the house is thought to be abroad
10. The sea was too rough for the children to go swimming.

Bài tập viết lại câu số 8Đáp án bài số 8

Exercise 8: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. When did you first know him?
–>How……………………………………….. …………………………………………..
2. Their trip lasted three day.
–>They had……………………………………….. ……………………………………….
3. It may rain hard this afternoon, so take the rain coat with you.
–>In case………………………………………. ………………………………………….
4. She had to do the washing up but she didn’t.
–>She forgot…………………………………….. ………………………………………..
5. English id easy to learn.
–>It.……………………………………….. ………………………………………….. ……
6. Don’t leave the lights on all night, you will waste electricity.
–> If………………………………………… ………………………………………….. …
7. The furniture was too old to keep.
–>It was.………………………………………. ………………………………………….. .
8. Gary is the best guitarist in her class.
–>No one else………………………………………. ………………………………………..
9. Since the invention of computer, people have saved a lot of time.
–>Since the computer was……………………………………….. ……………………………..
10. It’s necessary for everybody to clean up their neighborhood once a week.
–>Everybody………………………………….. ………………………………………….. ..

Exercise 8
1. How long have you known him
2. They had a three-day trip
3. In case it rain hard this afternoon, take the rain coat with you
4. She forgot doing the washing up
5. It is easy to learn English
6. If you leave the lights on all night, you will waste electricity
7. It was such old furniture that we couldn’t keep it
8. No one else in Gary’s class plays the guitar as well as her
9. Since the computer was invented, people have saved a lot of time.
10. Everybody needs to clean up their neighborhood once a week.

Bài tập viết lại câu số 9Đáp án bài số 9

Exercise 9: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

1 It is necessary to finish the work today.
—> You need.……………………………………… ………………………………………….. …………..
2. Sally finally managed to get the job.
–> Sally finally succeeded………………………………….. …………………………………………..
3. This is the last time I go to this restaurant.
–> I certainly.…………………………………. ………………………………………….. ………………..
4″ I advise you to take a holiday,” the doctor continued.
-> You’d.…………………………………….. ………………………………………….. …………………….. ”
5. ” If you don’t rest yourself you really will be ill
— > Unless.……………………………………. ………………………………………….. ………………….

Exercise 9
1. You need to finish the work today
2. Sally finally succeeded in getting the job
3. I certainly will never go to this restaurant
4. “You’d better take a holiday ” the doctor said to him
5. Unless you rest yourself you really will be ill

Bài tập viết lại câu số 10Đáp án bài số 10

Exercise 10: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. The doctor told him that he work too hard.
-> You……………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………

2. Those pictures are beautiful.
—> How……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

3. It was an interesting film.
-> What………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………..

4. What is the weight of your suitcase?
–> How……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

5. How tall is Peter’s father?
-> What………………………………………. ………………………………………….. …………………………………..

Exersise 10:

1. “You work too hard” the doctor sai to him
2. How beautiful those pictures are
8. What an interesting film (it was)!
4. How heavy is your suitcase?
5. What is Peter’s father’s height?

Bài tập viết lại câu số 11Đáp án bài số 11

Exercise 11: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. He can’t afford to buy the car.
–>The car……………………………………….. ………………………………………….. …………………….

2. Shirley didn’t begin to read until she was eight.
–>It wasn’t…………………………………….. ………………………………………….. …………………….

3. Mrs. Taylor regretted buying the second -hand washing-machine.
–>Mrs. Taylor wished…………………………………….. ………………………………………….. ………

4. Nobody can deny that she has a beautiful voice.
–>It.……………………………………….. ………………………………………….. ………………………….

5. Jane is the tallest girl in her class .
–>Nobody…………………………………….. ………………………………………….. …………………….

Đáp án bài 11:
1. The car is too expensive for him to buy.
2. It wasn’t until Shirley was eight years that she began to read.
3. Mrs Taylor wished she hadn’t bought the second – hand washing – machine.
4. It can’t be denied that she has the beautiful voice.
5. Nobody in Jane’s class is as tall as her.

Bài tập viết lại câu số 12Đáp án bài số 12

Exercise 12: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. They couldn’t find the manager anywhere .
–>The manager was.………………………………………. ………………………………………….. ………

2. Their teacher is making them study hard.
–>They………………………………………. ………………………………………….. ……………………….

3. As I get older, I want to travel less.
–>The older……………………………………… ………………………………………….. ………………..

4.I have never been to Liverpool in my life .
–>Never……………………………………… ………………………………………….. ………………………

5. My father speaks very little French.
–>My father speaks hardly…………………………………….. ………………………………………….

Đáp án bài 12
1. The manager was no where to be found.
2. They are being made to study hard.
3. The older I get, the less I want to travel.
4. Never have I been to Liverpool in my life.
5. My father speaks hardly any French.

Bài tập viết lại câu số 13Đáp án bài số 13

Exercise 13: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1: If she doesn’t work harder, she ‘ll lose her job.
–>Unless………………………………………………………
2. He is sorry now that he didn’t invite Jane to his party.
–>He wish………………………………………………
3. I understood very little of what the headmaster said.
–>I could hardly………………………………………………………………………..
4. The walls of his this house need painting.
–>The walls of his house…………………………………………………………………..
5. I‘ve forgotten that actor’s name but he ‘s very well-known.
–>That actor.…………………………………………………………………………….

Exercise 13:
1: Unless she works harder, she‘ll lose her job.
2. He wishes he had invited Jane to his party.
3. I could hardly understand what the headmaster said.
4. The walls of his house need to painted.
5. That actor, whose name I’ve forgotten, is very well-known.

Bài tập viết lại câu số 14Đáp án bài số 14

Exercise 14: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. “Let’s organize a sponsored cycle race.”
–>The children suggested…………………………………………………..
2. He is extremely rich but very mean.
–>In spite.…………………………………………………………………….
3. You’d better not touch that switch.
–>If I…………………………………………………………………………….
4. I’d rather you didn’t smoke here.
–>Would.…………………………………………………………………… ?
5. How long is it since you saw Tom?
–>When…………………………………………………………………….. ?

1. The children suggested organizing a sponsored cycle race.
2. In spite of his richness, he is extremely mean.
3. If I were you, I wouldn’t touch that switch.
4. Would you mind not smoking/stopping smoking here?
5. When did you last see Tom?

Bài tập viết lại câu số 15Đáp án bài số 15

Exercise 15: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

Exercise 15
1. I arrived by train a moment ago.
–>I’ve.………………………………………………………………………………
2. I had been instructed to drive out of town and I began to acquire confidence.
–>Afrer having…………………………………………………………………………..
3. I have only ever felt frightened on one occasion.
–>Only on one occasion.……………………………………………………………
4. University students have volunteered to drivre buses during the strike.
–>University students have volunteered to drivre buses…………………………………………………
5. Unfortunately, we have never seen a duller show.
–>Unfortunately, the show…………………………………………………

Exercise 15:
1. I’ve just arrived by train.
2.After having been instructed to drive out of town, I began to acquire confidence.
3. Only on one occasion have I ever felt frightened.
4. University students have volunteered to drive buses while the strike lasts/ the workers go on strike.
5. Unfortunately, the show was the dullest we have ever seen.

Bài tập viết lại câu số 16Đáp án bài số 16

Exercise 16: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

Exercise 16
1. I think it was about two in the morning when I returned home.
–>It must.…………………………………………………………………….
2. The train couldn’t run because of the snow.
–>The snow……………………………………………………………………….
3. I didn’t arrive in time to see her.
–>I wan’t early………………………………………………………………….
4. He didn’t hurry, so he missed the train.
–>If.………………………………………………………………………….
5. Janet is the best tennis player in the club.
–>No one.……………………………………………………………………..

Exercise 16:

1. It must have been about two in the morning when I returned home.
2. The snow prevented/ stopped the train from running.
(Or) The snow made the train stop running.
3. I wasn’t early enough to see her.
94. If he had hurried, he wouldn’t have missed the train.
5. No one in the club plays tennis better than Janet.
(or) No one is better at tennis than Janet.

Bài tập viết lại câu số 17Đáp án bài số 17

Exercise 17: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

Exercise 17
1. “Get on with your work!” The boss said to me.
–>The boss.……………………………………………………………………..
2. The police have searched all the houses in the street.
–>Every.……………………………………………………………………
3. “I ‘ll give the money back tomorrow,”said Tom.
–>Tom promised.……………………………………………………………….
4. Diamonds are said to be the most expensive jewelry.
–>It is.…………………………………………………………………………….
5. Staying on at school after the age of 18 is uncommon in Britain.
–>It is uncommon……………………………………………………………..

Exercise 17:

1.The boss told me to get on with my work.
2. Every house in the street has been searched (by the police).
3. Tom promised to give the money back the next day.
4. It is said that diamonds are the most expensive jewelry.
5. It is uncommon to stay on at school after the age of 18 in Britain.

Bài tập viết lại câu số 18Đáp án bài số 18

Exercise 18: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

Exercise 18
1. “I’m terribly sorry, I am late,” said Mai.
–> Mai apologized.…………………………………………………………………….
2. It is the prime aim of primary schooling t teach small children to read and write.
–> Teaching small children…………………………………………………………….
3. Rich families tend to send their children to private schools
–> Children of rich families are often………………………………………………………………………………
4. “I wouldn’t eat too much if I were you, Mary” said Ann
–> Ann advised.………………………………………………………………………….
5. People think the government is planning to build a new international airport.
–> The government…………………………………………………………………

Exercise 18:

1. Mai apologized for being late.
2. Teaching small children to read and write is the prime aim of primary schooling.
3. Children of rich families are often be guessed from its context.
4. Ann advised Mary not to eat too much.
5. The government is thought to be planning to build a new international airport.

Download 180 bài viết lại câu ( có đáp án)

Leave a Reply