Bài tập Viết lại câu

Tổng hợp các bài tập Tiếng Anh dạng viết lại câu hoàn chỉnh, viết lại câu dựa vào từ gợi ý