Avoid like a plague nghĩa là gì?

Avoid like a plague” là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là tránh xa như tránh dịch bệnh hoặc tránh xa như tránh điều gì đó rất nguy hiểm hoặc có hại. Nó thường được sử dụng để chỉ ra một người, vật hoặc tình huống mà người nói không muốn liên quan đến vì nó có thể gây ra rủi ro hoặc hậu quả tiêu cực. Thành ngữ này là một biểu hiện của sự sợ hãi và đề phòng với những điều không mong muốn.

Avoid like a plague nghĩa là gì
Avoid like a plague nghĩa là gì

Ví dụ: “Tôi sẽ tránh xa những người không chân thành như điều tránh bệnh dịch vậy. Tôi không muốn bị tổn thương lần nữa.”

Dưới đây là 10 ví dụ sử dụng cụm từ “Avoid like a plague” kèm theo giải nghĩa tiếng Việt:

  1. I would avoid that restaurant like a plague – the food is terrible and the service is even worse. (Tôi sẽ tránh xa nhà hàng đó như tránh dịch bệnh – đồ ăn tệ và dịch vụ còn tệ hơn.)
  2. He’s a dishonest businessman, so I would avoid doing business with him like a plague. (Anh ta là một doanh nhân không trung thực, vì vậy tôi sẽ tránh xa việc kinh doanh với anh ta như tránh dịch bệnh.)
  3. I avoid watching horror movies like a plague because I get nightmares. (Tôi tránh xem phim kinh dị như tránh dịch bệnh vì tôi bị ám ảnh khi xem.)
  4. After getting sick from it once, I now avoid seafood like a plague. (Sau khi bị ốm từ đó một lần, tôi giờ đây tránh ăn hải sản như tránh dịch bệnh.)
  5. I would avoid that neighborhood like a plague – it’s known for being dangerous and crime-ridden. (Tôi sẽ tránh xa khu phố đó như tránh dịch bệnh – nó nổi tiếng vì nguy hiểm và tội phạm.)
  6. She avoids toxic people like a plague because they bring negativity into her life. (Cô ấy tránh xa những người độc hại như tránh dịch bệnh vì họ mang tính tiêu cực vào cuộc sống của cô ấy.)
  7. I would avoid that company like a plague – they have a reputation for mistreating their employees. (Tôi sẽ tránh xa công ty đó như tránh dịch bệnh – họ có tiếng là đối xử tệ với nhân viên.)
  8. After my last breakup, I avoid dating like a plague – I need time to heal and focus on myself. (Sau cuộc chia tay cuối cùng, tôi tránh xa hẹn hò như tránh dịch bệnh – tôi cần thời gian để hồi phục và tập trung vào bản thân.)
  9. I would avoid using that product like a plague – it’s been recalled multiple times due to safety concerns. (Tôi sẽ tránh sử dụng sản phẩm đó như tránh dịch bệnh – nó đã bị thu hồi nhiều lần vì vấn đề an toàn.)
  10. I always avoid discussing politics with my family like a plague – it only leads to arguments and hurt feelings. (Tôi luôn tránh bàn luận chính trị với gia đình như tránh dịch bệnh – nó chỉ dẫn đến tranh cãi và làm tổn thương cảm xúc.)
Xem thêm:   Balls to the wall nghĩa là gì?