Tên Các Châu Lục Và Đại Dương Bằng Tiếng Anh

Danh sách tên các Đại dương bằng Tiếng Anh, tên gọi Tiếng Anh của các Châu lục.

tu vung tieng anh chau luc dai duong

Asia:/ˈeɪ.ʒə/ Châu Á
Africa:/ˈæf.rɪ.kə/ Châu Phi
Antarctica:/ænˈtɑːrk.tɪkə/ Nam Cực
Australia:/ɑːˈstreɪl.jə/ Châu Đại Dương
Europe:/ˈjʊr.əp/: Châu Âu
North America:/ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/ Bắc Mỹ
South America:/ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/ Nam Mỹ
Arctic Ocean:/ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/ Bắc Băng Dương
Atlantic Ocean:/ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/ Đại Tây Dương
Indian Ocean:/ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/ Ấn Độ Dương
Pacific Ocean:/pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/ Thái Bình Dương
Southern Ocean:/ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/ Nam Băng Dương

Xem thêm:   Từ vựng Tiếng Anh về công việc

Leave a Reply