Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Tiếng Anh

1. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 401

1.D
2.B3.D4.B5.B6.C7.C8.A9.C10.C
11.C12.B13.A14.C15.C16.B17.B18.D19.B20.C
21.A22.B23.B24.A25.A26.B27.A28.D29.C30.C
31.C32.B33.B34.A35.A36.C37.A38.A39.A40.D
41.C42.C43.B44.A45.A46.B47.A48.B49.B50.C

2. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 402

1.B
2.B3.A4.C5.A6.C7.B8.D9.C10.A
11.C12.B13.C14.C15.A16.B17.D18.C19.D20.D
21.D22.B23.B24.A25.B26.D27.D28.A29.B30.D
31.C32.B33.A34.B35.B36.D37.A38.C39.C40.A
41.D42.D43.C44.D45.C46.D47.C48.B49.A50.B

3. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 403

1.B
2.A3.C4.A5.D6.B7.D8.A9.B10.C
11.B12.B13.D14.C15.A16.B17.B18.D19.B20.A
21.A22.C23.B24.D25.B26.A27.A28.D29.B30.B
31B.32.D33.D34.A35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41.D42.A43.A44.A45.D46.A47.A48.A49.D50.D

4. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 404

1.B
2.c3.D4.C5.A6.D7.C8.D9.A10.B
11.B12.D13.D14.C15.B16.A17.D18.D19.B20.D
21.A22.D23.B24.D25.B26.A27.D28.D29.B30.A
31.B32.A33.D34.A35.B36.C37.A38.C39.C40.B
41.A42.A43.B44.B45.B46.C47.C48.C49.A50.C

5. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 405 

1.B
2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.D9.A10.A
11.B12.A13.D14.D15.A16.B17.D18.A19.B20.C
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.B28.B29.B30.D
31.A32.D33.A34.C35.D36.B37.B38.A39.D40.C
41.C42.D43.A44.A45.A46.D47.C48.D49.C50.C

6. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 406

1.B
2.D3.D4.B5.C6.D7.A8.C9.D10.B
11.C12.D13.D14.C15.C16.D17.C18.A19.A20.A
21.B22.B23.B24.B25.B26.A27.B28.D29.B30.D
31.C32.A33.B34.A35.B36.D37.C38.A39.A40.D
41.B42.C43.A44.A45.D46.A47.B48.A49.C50.C

7. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 407 

1.C
2.D3.C4.A5.A6.C7.B8.B9.D10.A
11.B12.C13.D14.B15.D16.A17.B18.A19.C20.B
21.A22.A23.C24.C25.B26.B27.A28.C29.B30.D
31.B32.A33.B34.B35.C36.C37.C38.C39.D40.C
41.C42.A43.D44.D45.B46.A47.A48.D49.D50.C

8. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 408

1.A
2.B3.A4.C5.C6.D7.D8.D9.C10.A
11.D12.D13.D14.A15.B16.B17.B18.D19.C20.A
21.C22.C23.C24.B25.A26.C27.D28.A29.B30.B
31.D32.D33.C34.B35.B36.A37.A38.C39.D40.A
41.C42.B43.C44.D45.C46.B47.B48.D49.B50.B

9. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 409

Xem thêm:   Đề thi Tiếng Anh lớp 12- học kỳ I-THPT Đào Duy Từ
1.B
2.A3.A4.A5.C6.C7.D8.B9.C10.B
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.B19.A20.A
21.C22.A23.D24.D25.D26.A27.C28.B29.C30.B
31.A32.A33.B34.D35.D36.C37.A38.D39.C40.B
41.D42.D43.C44.C45.B46.A47.A48.D49.D50.D

10. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 410

1.D
2.A3.B4.A5.B6.B7.B8.A9.C10.D
11.C12.A13.B14.B15.A16.C17.D18.A19.C20.D
21.A22.A23.D24.C25.C26.B27.B28.A29.B30.B
31.C32.A33.C34.C35.A36.B37.D38.D39.D40.B
41.C42.D43.C44.C45.B46.B47.A48.D49.D50.C

11. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 411

1.A
2.C3.A4.B5.A6.D7.C8.B9.D10.C
11.A12.C13.B14.D15.D16.C17.A18.D19.B20.C
21.B22.C23.C24.C25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.A32.D33.A34.C35.B36.C37.B38.C39.B40.C
41.B42.D43.A44.D45.A46.A47.A48.B49.D50.D

12. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 412

1.A
2.A3.C4.B5.C6.B7.B8.C9.C10.C
11.A12.B13.D14.A15.D16.D17.A18.B19.A20.A
21.A22.B23.D24.B25.B26.A27.B28.C29.A30.B
31.A32.D33.D34.A35.B36.D37.B38.B39.D40.B
41.A42.C43.B44.D45.B46.B47.D48.A49.D50.D

13. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 413

1.B
2.C3.C4.D5.A6.D7.A8.D9.C10.C
11.C12.D13.D14.B15.B16.C17.C18.D19.D20.D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.B28.D29.D30.B
31.D32.C33.B34.B35.A36.D37.D38.B39.D40.B
41D.42.B43.B44.B45.C46.C47.C48.A49.A50.A

14. Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc Gia 2018 – mã đề 414 

1.C
2.B3.B4.B5.C6.A7.A8.B9.C10.C
11.C12.A13.A14.D15.A16.A17.D18.A19.C20.A
21.D22.A23.B24.C25.D26.C27.D28.B29.A30.D
31.A32.C33.A34.D35.D36.D37.C38.D39.D40.C
41.B42.A43.D44.D45.D46.A47.B48.C49.C50.C

15. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 415

1.D
2.A3.C4.C5.C6.B7.C8.A9.B10.A
11.C12.B13.D14.C15.C16.D17.B18.C19.D20.B
21.B22.D23.D24.C25.D26.C27.C28.D29.C30.D
31.D32.B33.D34.B35.B36.D37.D38.B39.B40.C
41.D42.C43.A44.B45.A46.D47.B48.C49.B50.B

16.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 416

1.A
2.D3.B4.B5.A6.C7.C8.A9.D10.C
11.C12.A13.D14.C15.D16.B17.A18.D19.C20.D
21.D22.C23.A24.C25.A26.A27.C28.A29.A30.C
31.C32.D33.A34.A35.A36.D37.A38.D39.C40.D
41.D42.C43.D44.C45.A46.A47.B48.B49.D50.D

17. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 417

Xem thêm:   Đề thi Tiếng Anh lớp 12- học kỳ I- Đề số 1
1.D
2.B3.D4.D5.B6.B7.B8.D9.B10.C
11.C12.A13.A14.A15.B16.A17.D18.B19.C20.A
21.B22.D23.B24.D25.A26.C27.A28.A29.C30.B
31.C32.C33.D34.C35.D36.C37.A38.D39.D40.C
41.C42.A43.B44.A45.A46.D47.C48.D49.D50.D

18. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 418

1.D
2.A3.B4.C5.D6.D7.B8.D9.C10.A
11.B12.B13.A14.D15.C16.A17.D18.A19.B20.C
21.B22.C23.D24.A25.B26.B27.D28. B29.C30.C
31.D32.D33.A34.B35.C36.A37.A38.D39.C40.A
41.C42.A43.B44.A45.B46.C47.A48.D49.A50.C

19. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 419

1.B
2.A3.A4.A5.D6.A7.A8.B9.C10.C
11.A12.B13.A14.C15.C16.A17.B18.B19.A20.A
21.D22.B23.A24.B25.D26.A27.B28.B29.A30.C
31.D32.B33.D34.B35.A36.C37.C38.C39.D40.D
41.C42.C43.C44.D45.A46.A47.A48.C49.C50.D

20. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 420 

1.C
2.D3.A4.A5.B6.B7.C8.C9.A10.A
11.B12.B13.A14.A15.C16.D17.D18.D19.C20.C
21.C22.D23.A24.C25.C26.D27.A28.C29.A30.C
31.D32.C33.C34.A35.D36.A37.D38.D39.A40.A
41.B42.C43.C44.C45.D46.D47.D48.B49.A50.D

21. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 421

1.A
2.A3.A4.C5.C6.C7.D8.A9.D10.B
11.C12.A13.A14.A15.C16.A17.B18.C19.B20.C
21.D22.A23.D24.D25.C26.D27.B28.D29.B30.D
31.B32.C33.D34.D35.B36.D37.C38.B39.B40.D
41.B42.B43.D44.B45.B46.D47.B48.A49.A50.A

22. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 422

1.D
2.C3.B4.D5.B6.D7.C8.B9.B10.D
11.B12.C13.C14.C15.A16.D17.B18.D19.B20.B
21.C22.A23.A24.C25.C26.A27.A28.B29.C30.A
31.B32.C33.B34.B35.C36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.B43.A44.A45.D46.D47.A48.B49.A50.D

23. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 423

1.C
2.A3.B4.A5.B6.A7.D8.B9.D10.D
11.B12.A13.B14.C15.A16.C17.B18.B19.B20.A
21.A22.A23.B24.B25.B26.B27.D28.C29.C30.C
31.A32.C33. C34.A35.C36.D37.A38.D39.D40.D
41.C42.D43.C44.D45.D46.A47.B48.A49.C50.C

24. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh – Mã đề 424

1.A
2.A3.C4.A5.D6.A7.C8.B9.B10.C
11.B12.A13.D14.C15.D16.C17.D18.A19.D20.B
21.C22.C23.A24.C25.B26.A27.B28.A29.A30.A
31.B32.B33.C34.B35.C36.A37.A38.A39.B40.B
41.C42.B43.C44.B45.A46.C47.C48.A49.B50.A


Theo TTHN

Leave a Reply