Basic Listening Lesson #04

1.Listen2.Quiz3.Scripts
Bước 1: Nghe đoạn hội thoại
Không xem câu hỏi cho tới khi bạn nghe hết file audio. Đọc câu hỏi trước sẽ không giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh của bạn.

Bước 2: Câu đố – Xem Câu hỏi

Nếu bạn không chắc chắn lắm về các câu trả lời cho các câu hỏi, nghe file audio lại sau khi đọc câu hỏi. Sau khi bạn đã trả lời hết các khả năng có thể, bạn có thể xem câu trả lời để xem thử bạn làm ra sao

Basic Listening Lesson 4

Start

Congratulations - you have completed Basic Listening Lesson 4.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Bước 3: Hiển thị nội dung đoạn hội thoại
Bạn nên đọc Nội dung Hội thoại để giúp bạn sau khi bạn đã nghe hết. Đừng mở Nội dung Hội thoại trước khi nghe file audio hoặc trước khi trả lời tất cả các câu hỏi.

A: “Hey, you wanna see a movie tomorrow?”
B: “Sounds like a good plan. What do you want to see?”
A: “How about Legally Blonde.”
B: “Ah, my girlfriend wanted to see that movie. I have to take her later so I don’t want to watch it ahead of time. How about The Cube?”
A: “Isn’t that a scary movie?”
B: “How scary can it be? Come on, it’ll be fun.”
A: “Ok. I’ll give it a try.”
B: “That’s the spirit. I’ll see you tomorrow after class.”
A: “Ok. See you tomorrow.”

Leave a Reply