Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu, cũng được biết đến là cung sinh ngày từ ngày 20/4 đến 20/5, thuộc chòm sao Kim Ngưu. Những người sinh trong cung này được cho là mang trong mình những đặc điểm tính cách đặc trưng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tính cách của người thuộc cung Kim Ngưu. Từ vựng này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những phẩm chất và đặc điểm độc đáo của những người thuộc cung này. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng quan trọng để mô tả tính cách của cung Kim Ngưu và khám phá thêm về những đặc điểm đáng chú ý của những người thuộc cung này.

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Kim Ngưu

STT Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
1 down to earth /ˌdaʊntuˈɜːθ/ thực tế, không viển vông
2 persistent /pəˈsɪstənt/ kiên trì, dai dẳng
3 dependable /dɪˈpendəbl/ có thể tin cậy được
4 generous /ˈdʒenərəs/ hào phóng, rộng rãi
5 patient /ˈpeɪʃənt/ kiên nhẫn, nhẫn nại
6 independent /ˌɪndɪˈpendənt/ độc lập, không phụ thuộc dựa dẫm
7 self-indulgent /ˌselfɪnˈdʌldʒənt/ bê tha
8 lazy /ˈleɪzi/ lười nhác
9 stubborn /ˈstʌbən/ cứng đầu, cố chấp
10 materialistic /məˌtɪəriəˈlɪstɪk/ coi trọng vật chất
11 frugal /ˈfruːɡəl/ tiết kiệm
12 possessive /pəˈzesɪv/ chiếm hữu
 1. Down to earth (/ˌdaʊntuˈɜːθ/): She is a successful CEO, but she remains down to earth and treats everyone with respect. (Thực tế, không viển vông)
 2. Persistent (/pəˈsɪstənt/): Despite facing numerous obstacles, he was persistent in pursuing his dreams and eventually achieved success. (Kiên trì, dai dẳng)
 3. Dependable (/dɪˈpendəbl/): Sarah is a dependable friend who always stands by you in both good and bad times. (Có thể tin cậy được)
 4. Generous (/ˈdʒenərəs/): Mark donated a large sum of money to charity, demonstrating his generous nature. (Hào phóng, rộng rãi)
 5. Patient (/ˈpeɪʃənt/): The doctor remained patient with the elderly patient, explaining the diagnosis and treatment options in detail. (Kiên nhẫn, nhẫn nại)
 6. Independent (/ˌɪndɪˈpendənt/): From a young age, she has been independent and prefers to make decisions on her own. (Độc lập, không phụ thuộc dựa dẫm)
 7. Self-indulgent (/ˌselfɪnˈdʌldʒənt/): After a long week of work, she decided to have a self-indulgent spa day to relax and pamper herself. (Bê tha)
 8. Lazy (/ˈleɪzi/): Instead of completing his assignments, he spends most of his time lying on the couch and watching TV. (Lười nhác)
 9. Stubborn (/ˈstʌbən/): Despite everyone’s advice, he remained stubborn and refused to change his opinion on the matter. (Cứng đầu, cố chấp)
 10. Materialistic (/məˌtɪəriəˈlɪstɪk/): Jane’s materialistic nature is evident in her obsession with luxury brands and expensive possessions. (Coi trọng vật chất)
 11. Frugal (/ˈfruːɡəl/): He lives a frugal lifestyle, always looking for ways to save money and avoid unnecessary expenses. (Tiết kiệm)
 12. Possessive (/pəˈzesɪv/): Mark can be quite possessive of his belongings and doesn’t like others touching or using them without permission. (Chiếm hữu)

Từ vựng tiếng Anh về tính cách của cung Kim Ngưu đã giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những người thuộc cung này. Từ “down to earth” chỉ sự thực tế và không viển vông, “persistent” cho thấy tính kiên trì và sự bền bỉ, “dependable” thể hiện sự đáng tin cậy, và “generous” đề cao phẩm chất hào phóng. Bên cạnh đó, từ “patient” và “independent” tạo nên hình ảnh về tính kiên nhẫn và sự độc lập của những người thuộc cung này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các từ vựng đều chỉ tính cách tích cực. “Self-indulgent” có thể ám chỉ sự bê tha, “lazy” mô tả khía cạnh lười nhác, và “stubborn” cho thấy tính cố chấp. Một số người thuộc cung Kim Ngưu cũng có thể có xu hướng coi trọng vật chất, được mô tả bằng từ “materialistic”. Tuy nhiên, điều này không đại diện cho tất cả người thuộc cung này, mà chỉ là một phần nhỏ trong số họ.

Dù có những đặc điểm tính cách đa dạng, chúng ta không thể phủ nhận rằng những người thuộc cung Kim Ngưu thường mang trong mình những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Từ vựng tiếng Anh giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính cách của cung Kim Ngưu và khám phá thêm về những đặc điểm đáng chú ý của những người thuộc cung này. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức và hiểu biết về tính cách của cung Kim Ngưu.