Ngữ pháp Tiếng Anh

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao

Giới từ Tiếng Anh

gioi tu tieng anh

Giới từ Grammar Căn Bản (Prepositions) Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ … Ví dụ: I went into the …

Read More »

Trạng Từ (Phó từ)

trang tu pho tu

Trạng Từ (Phó từ) (Adverbs) Grammar Căn Bản Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong …

Read More »

So Sánh trong Tiếng Anh

so sanh trong tieng anh

So Sánh (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So …

Read More »

Tính từ Tiếng Anh

tinh tu tieng anh

Tính Từ Grammar Căn Bản (Adjectives) Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc …

Read More »

Mạo Từ Tiếng Anh

mao tu tieng anh

(Articles) 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối …

Read More »

Các cấu trúc bị động đặc biệt

cau truc cau bi dong

Tổng hợp các cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh, cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, vùi lòng xem chi tiết bài viết: 1. Các cấu trúc bị động không được sử dụng với giới từ “by” Be disappointed Be surprised + At Be frightened …

Read More »