Viết lại câu: Bài tập 9

Bài tập viết lại câu số 9Đáp án bài số 9

Exercise 9: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

1 It is necessary to finish the work today.
—> You need.……………………………………… ………………………………………….. …………..
2. Sally finally managed to get the job.
–> Sally finally succeeded………………………………….. …………………………………………..
3. This is the last time I go to this restaurant.
–> I certainly.…………………………………. ………………………………………….. ………………..
4″ I advise you to take a holiday,” the doctor continued.
-> You’d.…………………………………….. ………………………………………….. …………………….. ”
5. ” If you don’t rest yourself you really will be ill
— > Unless.……………………………………. ………………………………………….. ………………….

Đáp án bài tập số  9down

 Hãy LIKE để hiển thị nội dung đáp án nhé (Bạn nên làm bài tập trước khi xem đáp áp)

[sociallocker]

Exercise 9
1. You need to finish the work today
2. Sally finally succeeded in getting the job
3. I certainly will never go to this restaurant
4. “You’d better take a holiday ” the doctor said to him
5. Unless you rest yourself you really will be ill
[/sociallocker]

Xem thêm:   Viết lại câu: Bài tập 5

Leave a Reply