Viết lại câu: Bài tập 11

Bài tập viết lại câu số 11Đáp án bài số 11

Exercise 11: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. He can’t afford to buy the car.
–>The car……………………………………….. ………………………………………….. …………………….

2. Shirley didn’t begin to read until she was eight.
–>It wasn’t…………………………………….. ………………………………………….. …………………….

3. Mrs. Taylor regretted buying the second -hand washing-machine.
–>Mrs. Taylor wished…………………………………….. ………………………………………….. ………

4. Nobody can deny that she has a beautiful voice.
–>It.……………………………………….. ………………………………………….. ………………………….

5. Jane is the tallest girl in her class .
–>Nobody…………………………………….. ………………………………………….. …………………….

Đáp án bài tập số  11down

 Hãy LIKE để hiển thị nội dung đáp án nhé (Bạn nên làm bài tập trước khi xem đáp áp)

[sociallocker]

Đáp án bài 11:
1. The car is too expensive for him to buy.
2. It wasn’t until Shirley was eight years that she began to read.
3. Mrs Taylor wished she hadn’t bought the second – hand washing – machine.
4. It can’t be denied that she has the beautiful voice.
5. Nobody in Jane’s class is as tall as her.

[/sociallocker]
Xem thêm:   Viết lại câu: Bài tập 5

Leave a Reply