Viết lại câu: Bài tập 10

Bài tập viết lại câu số 10Đáp án bài số 10

Exercise 10: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. The doctor told him that he work too hard.
-> You……………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………

2. Those pictures are beautiful.
—> How……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

3. It was an interesting film.
-> What………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………..

4. What is the weight of your suitcase?
–> How……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

5. How tall is Peter’s father?
-> What………………………………………. ………………………………………….. …………………………………..

Đáp án bài tập số  10down

 Hãy LIKE để hiển thị nội dung đáp án nhé (Bạn nên làm bài tập trước khi xem đáp áp)

[sociallocker]

Exersise 10:

1. “You work too hard” the doctor sai to him
2. How beautiful those pictures are
8. What an interesting film (it was)!
4. How heavy is your suitcase?
5. What is Peter’s father’s height?

[/sociallocker]
Xem thêm:   Viết lại câu: Bài tập 16

Leave a Reply