str – Consonant Blends – strip, destroy, straight

Hãy xem trong bài học lần này chúng ta sẽ tiếp thu được những kiến thức gì để cải thiện khả năng phát âm của bản thân nhé!
các từ có âm spr, str

Clusters: /spr/ and /str/

Các từ có âm spr

1. Âm /spr/
Âm /spr/ được ghép từ 3 phụ âm /s/, /p/ và /r/.
Để phát âm âm /spr/ ta kết hợp 3 phụ âm trên và phát âm /spr/

Các từ có âm str

2.  Âm /str/
Âm /spr/ được ghép từ 3 phụ âm /s/, /t/ và /r/.
Để phát âm âm /str/ ta kết hợp 3 phụ âm trên và phát âm /str/
Các em thực hành phát âm các âm tiết sau:

/spr/ /str/
spray /spreɪ/
sprint /sprɪnt/
spring /sprɪŋ/
sprite /spraɪt/
spruce /spruːs/
strong /strɒŋ/
strength /streŋθ/
stream /striːm/
strange /streɪndʒ/
stress /stres/

Xem thêm:   Lesson 8a - STRESS PATTERNS - English Pronunciation

Leave a Reply