Ngữ pháp căn bản

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

So Sánh trong Tiếng Anh

so sanh trong tieng anh

So Sánh (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So …

Read More »

Tính từ Tiếng Anh

tinh tu tieng anh

Tính Từ Grammar Căn Bản (Adjectives) Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc …

Read More »

Mạo Từ Tiếng Anh

mao tu tieng anh

(Articles) 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối …

Read More »