Tiếng Anh thông dụng

Bài 18: Request and Answers

tienganhthongdung bai18

Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rỏ ràng nhưng tế nhị. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui …

Read More »

Bài 16: Revision- Lessons 10-15

tienganhthongdung bai16

Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v… Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) [sociallocker]Tải bài học …

Read More »

Bài 15: Possession

tienganhthongdung bai15

Những thí dụ về sở hữu cách: hỏi về sở hữu chủ, về vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị …

Read More »

Bài 12: Shopping

tienganhthongdung bai12

Những mẫu đối thoại trong một cửa hàng giữa người mua và người bán: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) …

Read More »

Bài 11: Calculating in English

tienganhthongdung bai11

Cách viết và nói về các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia) trong tiếng Anh. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) [sociallocker]Tải bài học dạng PDF Tải file MP3[/sociallocker]

Read More »

Bài 10: Common ways to count

tienganhthongdung bai10

Những cách viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số tứ hàng đơn vị đến hàng triệu. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) [sociallocker]Tải bài học dạng PDF …

Read More »