Học Nói tiếng Anh

Hướng dẫn thuyết trình Tiếng Anh

Thuyet trinh tieng anh

1. Begin (Chào hỏi ban đầu) Smile and say (Mỉm cười và bắt đầu): – Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemen (hoặc Teachers, Lecturers, everyone…) – Let’s begin/ get started 2. Introducing the topic (Giới thiệu nội dung bài thuyết trình) – Today, I am very happy to be …

Read More »