News

Recent Posts

English Test Level A- Test 7

level-a-test7

Read More »

English Test Level A- Test 6

level-a-test6

Read More »

English Test Level A- Test 5

level-a-test5

Read More »

English Test Level A- Test 4

level-a-test4

Read More »

English Test Level A- Test 3

level-a-test3

Read More »

English Test Level A- Test 2

level-a-test2

Read More »

English Test Level A- Test 1

level-a-test1

Read More »

Đảo ngữ

dao-ngu

Đảo ngữ (Inversions) Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện hiện tượng “Đảo ngữ” Đảo ngữ được thể hiện ở ... Read More »

Giống-Gender

giong

Giống (Gender) 1. Định nghĩa: Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ “tính”- hay phân biệt giống. 2. Phân loại: Giống được chia thành: 1- MASCULINE GENDER (Giống đực) Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống đực thì thuộc về Giống đực Boy, man , father, son, cock, ox … 2- FEMINE GENDER (Giống cái) ... Read More »

Cụm từ

cum-tu

Cụm từ PHRASES 1. Định nghĩa: Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. Ví dụ: The sun rises in the east. People in the world love peace. Trong các ví dụ trên đây, cụm từ là những nhóm từ được in đậm: 2. Các loại cụm từ: Dựa trên cấu ... Read More »