Breaking News
Home / Bài tập Tiếng Anh / Bài tập Viết lại câu / Viết lại câu: Bài tập 11

Viết lại câu: Bài tập 11

Bài tập viết lại câu số 11Đáp án bài số 11

Exercise 11: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. He can’t afford to buy the car.
–>The car……………………………………….. ………………………………………….. …………………….

2. Shirley didn’t begin to read until she was eight.
–>It wasn’t…………………………………….. ………………………………………….. …………………….

3. Mrs. Taylor regretted buying the second -hand washing-machine.
–>Mrs. Taylor wished…………………………………….. ………………………………………….. ………

4. Nobody can deny that she has a beautiful voice.
–>It.……………………………………….. ………………………………………….. ………………………….

5. Jane is the tallest girl in her class .
–>Nobody…………………………………….. ………………………………………….. …………………….

Đáp án bài tập số  11down

 Hãy LIKE để hiển thị nội dung đáp án nhé (Bạn nên làm bài tập trước khi xem đáp áp)

Check Also

Viết lại câu: Bài tập 12

Leave a Reply