Tên Các Châu Lục Và Đại Dương Bằng Tiếng Anh

Danh sách tên các Đại dương bằng Tiếng Anh, tên gọi Tiếng Anh của các Châu lục.

Asia:/ˈeɪ.ʒə/ Châu Á
Africa:/ˈæf.rɪ.kə/ Châu Phi
Antarctica:/ænˈtɑːrk.tɪkə/ Nam Cực
Australia:/ɑːˈstreɪl.jə/ Châu Đại Dương
Europe:/ˈjʊr.əp/: Châu Âu
North America:/ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/ Bắc Mỹ
South America:/ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/ Nam Mỹ
Arctic Ocean:/ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/ Bắc Băng Dương
Atlantic Ocean:/ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/ Đại Tây Dương
Indian Ocean:/ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/ Ấn Độ Dương
Pacific Ocean:/pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/ Thái Bình Dương
Southern Ocean:/ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/ Nam Băng Dương

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x