Breaking News

Recent Posts

Bài 11: Bây giờ hoặc sau?

Elizabeth Chris, bạn đang đi đâu vậy? Chris, where are you going? Chris Tôi đi cửa hàng. Tôi cần mua vài thứ. I’m going to the store. I need to buy something. Elizabeth Vậy hả? Tôi cũng cần đi ra cửa hàng. Really? I need to go to the store …

Read More »

Bài 10: Gọi thức ăn

Host Xin chào ông, chào mừng đến với nhà hàng Vườn Pháp. Bao nhiêu người? Hello sir, welcome to the French Garden Restaurant. How many? Charles Một. One. Host Ngay lối này. Xin mời ông ngồi. Một lúc nữa cô phục vụ sẽ tiếp ông. Right this way. Please have …

Read More »

Bài 7: Muộn quá

Richard Mary, bạn muốn mua thứ gì để ăn cùng với tôi không? Mary, would you like to get something to eat with me? Mary Được, khi nào? OK. When? Richard Lúc 10 giờ At 10 O’clock. Mary 10 giờ sáng hả? 10 in the morning? Richard Không, tối. No, …

Read More »

Bài 5: Tôi đói

Thomas Chào Sarah, bạn khỏe không? Hi Sarah, how are you? Sarah Khỏe, bạn thế nào? Fine, how are you doing? Thomas Được. OK. Sarah Bạn muốn làm gì? What do you want to do? Thomas Tôi đói. Tôi muốn ăn thứ gì đó. I’m hungry. I’d like to eat …

Read More »

Bài 4: hỏi đường

Amy Chào Michael. Hi Michael. Michael Chào Amy. Có chuyện gì vậy? Hi Amy. What’s up? Amy Tôi đang tìm phi trường. Bạn có thể nói cho tôi biết làm cách nào đến đó được không? I’m looking for the airport. Can you tell me how to get there? Michael …

Read More »

Bài 3: what’s your name?

John Xin lỗi, bạn tên là gì? Excuse me, what’s your name? Jessica Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn? My name is Jessica. What’s yours? John John. John. Jessica Bạn nói tiếng Anh rất giỏi. You speak English very well. John Cám ơn. Thank you. Jessica Bạn biết …

Read More »

Bài 2: Do you speak English?

Mary Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không? Excuse me, are you American? Robert Không. No. Mary Bạn có nói tiếng Anh không? Do you speak English? Robert Một chút, nhưng không giỏi lắm. A little, but not very well. Mary Bạn ở đây bao lâu rồi? How long …

Read More »