Breaking News

Recent Posts

Bài 100: Câu lạc bộ sách

Sharon Hê John, tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không? Hey John, can I talk to you for a minute? John Được chứ, có chuyện gì vậy? Sure, what’s up? Sharon Tôi muốn nói cho bạn biết về một câu lạc bộ sách tôi gia nhập …

Read More »