Breaking News

Recent Posts

Bài 18: Request and Answers

Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rỏ ràng nhưng tế nhị. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui …

Read More »

Bài 16: Revision- Lessons 10-15

Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v… Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download)

Read More »

Bài 15: Possession

Những thí dụ về sở hữu cách: hỏi về sở hữu chủ, về vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị …

Read More »