Breaking News
Home / Viết Luận Tiếng Anh / 18 bài viết về “Học viết tiếng anh cơ bản”

18 bài viết về “Học viết tiếng anh cơ bản”

Hoctienganh.info xin giới thiệu 18 bài viết về “Học viết cơ bản”. Chúc các bạn học tốt


Bài 18 – How to write a paragraph (Cách viết đoạn văn)
Bài 17 – Parts of a paragraph (Kết cấu của đoạn văn)
Bài 16 – Writing concise sentences (Cách viết câu ngắn gọn súc tích)
Bài 15 – How to write sentences (Cách viết câu)
Bài 14 – Sentence types & classes ( Các kiểu & loại câu)
Bài 13 – Sentence: Definition & Components (Câu: Định nghĩa & Thành phần câu)
Bài 12 – How To Prepare for a Test (Chuẩn bị cho kỳ thi như thế nào?)
Bài 11 – Easily Confused Word Pairs (Những cặp từ dễ gây nhầm lẫn)
Bài 10 – Problem Verbs and Pronouns (Những động từ và đại từ dễ nhầm lẫn)
Bài 9 – “Designer” Punctuation (Cách dùng dấu câu)

Bài 7 – Apostrophes and Dashes (Dấu nháy đơn và dấu gạch ngang)
Bài 8 – Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)
Bài 6 – Semicolons and Colons (Dấu chấm phẩy và dấu hai chấm)
Bài 5 – Commas that separate (Dấu phẩy dùng để tách riêng thành phần câu)
Bài 4 – Commas and Sentence Parts (Dấu phẩy và thành phần câu)
Bài 3 – Avoiding Faulty Sentence (Tránh sử dụng những câu sai)
Bài 2 – Periods (.), Question Marks (?), and Exclamation Points (!) (Dấu chấm câu, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
Bài 1 – Capitalization (Cách viết hoa)

Leave a Reply