Breaking News
Home / Ngữ pháp Tiếng Anh / Ngữ pháp căn bản

Ngữ pháp căn bản

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Đảo ngữ

Đảo ngữ (Inversions) Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện …

Read More »

Giống-Gender

Giống (Gender) 1. Định nghĩa: Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ “tính”- hay phân biệt giống. 2. Phân loại: Giống được chia thành: 1- MASCULINE GENDER (Giống đực) Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống đực thì thuộc về Giống đực Boy, man , …

Read More »

Cụm từ

Cụm từ PHRASES 1. Định nghĩa: Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. Ví dụ: The sun rises in the east. People in the world love peace. Trong các ví dụ trên đây, cụm từ là những nhóm từ được …

Read More »

Câu Bị động

Câu Bị động Grammar Căn Bản (Passive Voice) Bị /Thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động. Ví dụ: Chinese is learnt at school by her. A book was bought by her. Chú ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động …

Read More »

Câu

Câu (Sentences)  I/ Định nghĩa: Câu là một nhóm từ tạo thành nghĩa đầy đủ, và thường được kết thúc bởi dấu chấm (chấm than, hai chấm, hỏi chấm …). Về kết cấu, câu có thể là một cụm từ. Nhóm từ này có chứa Chủ ngữ và động từ …

Read More »

Cách -Voices

Cách Grammar Căn Bản (Voices) Gồm: Chủ động (Active Voice) và Bị động (Passive Voice). Chủ động: Là cách đặt câu trong đó Chủ ngữ đứng vai chủ động/chủ thể. Ví dụ: 1. She learns Chinese at school. She bought a book. Bị /Thụ động cách là cách đặt câu …

Read More »

Động từ

Động từ Grammar Căn Bản (Verbs) Định nghĩa: Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó. Phân loại: Nội động từ là những động từ không cần tân ngữ đi sau. Ví dụ: go, come, happen, fall, cry, …

Read More »

Câu Điều kiện

Câu Điều kiện (Conditionals) Grammar Căn Bản I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: + Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề …

Read More »