Breaking News

Bài 99: Bầu cử

Karen Martin, bạn sẽ bầu cho ai?
Martin, who are you going to vote for?
Martin Ý bạn nói bầu tổng thống hả?
You mean for president?
Karen Vâng.
Yes.
Martin Tôi chưa biết chắc.
I’m not sure yet.
Karen Bạn nên quyết định sớm. Cuộc bầu cử sẽ vào tháng tới.
You should make up your mind soon. The election is next month.
Martin Vâng, tôi biết. Tôi nghe về chuyện đó mỗi ngày trong chương trình tin tức.
Yes, I know. I hear about it every day on the news.
Karen Tôi sẽ bầu cho Obama.
I’m going to vote for Obama.
Martin Tôi nghĩ ông ấy là một sự lựa chọn tốt, nhưng tôi nghĩ McCain cũng có thể là một tổng thống giỏi.
I think he is a good choice, but I think McCain would make a good president also.
Karen Tôi biết. Cả hai đều tốt. Thực khó quyết định. McCain lớn tuổi hơn nhưng ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn. Obama dường như có nhiều ý tưởng hay, nhưng một số người nói ông ấy muốn tăng thuế.
I know. They’re both good. It’s hard to decide. McCain is older but he has more experience. Obama seems to have a lot of good ideas, but some people say he wants to raise taxes.
Martin Tôi nghe nói ông ta muốn giảm thuế. Thực khó biết đâu là sự thực. Đó là lý do tôi thực sự không chú ý tới chính trị.
I heard he wants to lower taxes. It’s hard to know what the truth is. That’s the reason I really don’t pay attention to politics.
Karen Vâng, nó có thể làm nản lòng, nhưng nó quan trọng và theo dõi nó rất thú vị.
Yes, it can be frustrating, but it’s important and it’s interesting to watch.

Check Also

Bài 93: Bạn đã xem tin tức hôm nay chưa?

Amanda John, bạn có xem tin tức tối nay không? John, did you see the …

Leave a Reply