Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 98: Quà tặng

Bài 98: Quà tặng

Jonathan Dorothy, kế hoạch của bạn cho lễ Giáng Sinh là gì?
Dorothy what are your plans for Christmas?
Dorothy Ô vâng, gần lễ Giáng Sinh rồi, phải không? Tôi không chắc tôi sẽ làm gì khi đó.
Oh yes, it’s almost Christmas, isn’t it. I’m not sure what I’ll be doing then.
Jonathan Ờ, nếu bạn không có kế hoạch gì, gia đình bạn có thể ăn tối ở nhà tôi.
Well, if you don’t have any plans, you family could have dinner at my house.
Dorothy Bạn rất tử tế, cám ơn. Bạn đã mua sắm xong chưa?
That’s very nice of you, thanks. Have you finished your shopping yet?
Jonathan Chưa, tôi còn phải làm việc đó. Tôi nghĩ tôi sẽ đi khu mua sắm cuối tuần này.
No, I still have to do that. I think I’ll go to the mall this weekend.
Dorothy Tại khu mua sắm sẽ đông người lắm. Bạn nên mua sắm trên mạng.
It’s going to be really crowded at the mall. You should shop online.
Jonathan Bạn nói đúng. Gia đình tôi thích đọc sách, vì vậy có lẽ tôi có thể mua quà cho tất cả trên Amazon.com.
You’re right. My family loves to read, so I can probably get them all presents from Amazon.com.
Dorothy Bạn nghĩ là bạn sẽ mua gì cho vợ bạn?
What do you think you’ll get for your wife?
Jonathan Có lẽ một quyển tiểu thuyết lãng mạn. Dường như cô ấy lúc nào cũng đang đọc một quyển như vậy.
Probably a romance novel. It seems like she’s always reading one of those.
Dorothy Bạn không nghĩ là bạn nên mua cho cô ấy một món gì đắt hơn một chút hay sao, chằng hạn nữ trang hoặc có lẽ một cái máy tính mới.
Don’t you think you should get her something a little more expensive, like jewelry or maybe a new computer?
Jonathan Có lẽ bạn nói đúng. Mua quà thực là khó. Tôi nghĩ vợ tôi có mọi thứ cô ấy muốn. Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy vậy.
Maybe you’re right. It’s hard buying gifts. I think my wife has everything she wants. Maybe I should just ask her.

Check Also

Bài 93: Bạn đã xem tin tức hôm nay chưa?

Amanda John, bạn có xem tin tức tối nay không? John, did you see the …

Leave a Reply