Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 92: Bạn biết làm sao đi ra phố không?

Bài 92: Bạn biết làm sao đi ra phố không?

Sharon Chào George, bạn biết làm sao để ra phố không?
Hi George, do you know how to get downtown?
George Biết chứ. Tại sao bạn ra phố?
Sure. Why are you going there?
Sharon Tôi muốn mua một cái máy tính mới.
I want to buy a new computer.
George Được, bạn sẽ lái xe hả?
OK, are you driving?
Sharon Vâng.
Yes.
George Đi thẳng xuống con đường này. Khi bạn tới đèn giao thông thứ hai, rẽ trái. Rồi lên xa lộ và ra bằng lối ra 52.
Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the highway and take exit 52.
Sharon Nghe phức tạp quá. Bạn có thể nói lại được không? Tôi đi theo đường nào trước tiên?
That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road do I take first?
George Bạn đi xuống con đường này, rồi rẽ trái tại đèn giao thông thứ hai. Đường tên là đường Main.
You go down this road, then at the second light turn left. That road is Main street.
Sharon Được rồi, tôi nghĩ là rõ rồi.
OK, I think I’ve got it now.
George Dù sao tại sao bạn mua máy tính mới? Bạn đã không mua một cái cách đây mấy tháng sao?
Why are you buying a new computer anyway? Didn’t you just get one a few months ago?
Sharon Có, nhưng nó hỏng rồi.
Yes, but it doesn’t work anymore.
George Bạn đã mua nó ở đâu?
Where did you buy it?
Sharon Ở Wal-Mart.
At Wal-Mart.
George Tôi nghĩ là máy tính của bạn vẫn còn bảo hành. Bạn có thể mang nó trở lại cửa hàng và họ sẽ sửa nó miễn phí.
I think you’re computer should still be under warranty. You can bring it back to them and they’ll fix it for free.
Sharon Tôi nghĩ bạn nói đúng. Tôi đã không nghĩ tới điều đó. Tôi nên đi nói chuyện với họ về việc này. Cửa hàng Wal-Mart gần nhất ở đâu?
I think you’re right. I didn’t think about that. I should go talk to them about it. Where is the closest Wal-Mart?
George Cách đây khoảng 2 dãy phố. Dù sao bây giờ tôi cũng phải tới đó để mua mấy món đồ. Bạn muốn đi theo tôi không?
It’s about 2 blocks from here. I have to go there to get some stuff now anyway. Do you want to follow me?
Sharon Chắc chắn.
Sure.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply