Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 84: Tôi sẽ đưa bạn đi làm

Bài 84: Tôi sẽ đưa bạn đi làm

Angela Alô?
Hello?
James Chào Sarah, James đây.
Hi Sarah, it’s James.
Angela Hê James, tôi không thể nói chuyện bây giờ. Tôi có thể gọi lại cho bạn sau được không?
Hey James, I can’t talk now. Can I call you back later?
James Được chứ. Có chuyện rắc rối hả?
Sure. Is there a problem?
Angela Tôi đi làm trễ và xe tôi không chạy, nên tôi cần tìm ai đó đưa tôi đi làm.
I’m late for work and my car isn’t working, so I need to find someone to take me to work.
James Tôi có thể đưa bạn đi.
I can take you.
Angela Ô, thực hả? Cám ơn. May cho tôi quá.
Oh, really? Thank you. That would help a lot.
James Bạn có cần tôi đón về sau khi xong việc không?
Do you need me to pick you up after work also?
Angela Vâng, nếu không phiền bạn quá.
Yes, if it’s not too much trouble.
James Không có vấn đề gì. Tôi sẽ rời nhà bây giờ. Tôi sẽ tới đó ngay.
It’s no problem. I’m leaving my house now. I’ll be right there.
Angela Được. Tôi sẽ chờ bạn trước chung cư của tôi.
OK. I’ll wait for you in front of my apartment building.
James Bạn có biết là xe bạn bị trục trặc gì không?
Do you know what’s wrong with your car?
Angela Tôi không biết chắc. Tôi nghĩ là máy có vấn đề gì đó.
I’m not exactly sure. I think there’s a problem with the engine.
James Được rồi, tôi sẽ xem khi tôi tới đó. Tôi biết nhiều về xe. Khi tôi còn trẻ bố tôi và tôi thường sửa xe cũ.
OK, I’ll have a look when I get there. I know a lot about cars. When I was younger my father and I use to fix old cars.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply