Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 76: Tôi mang cho bạn trái táo

Bài 76: Tôi mang cho bạn trái táo

Richard Hê, bạn tới đây bằng gì vậy?
Hey, how did you get here?
Jennifer Tôi đi xe đạp.
I rode my bike.
Richard Bạn nói nghiêm túc không đó? Tại sao bạn làm như vậy? Tôi có thể đón bạn.
Are you serious? Why did you do that? I could have picked you up.
Jennifer Được mà. Tôi không thích làm phiền bạn. Tôi biết bạn không thích dậy sớm.
That’s OK, I didn’t want to bother you. I know you don’t like to wake up early.
Richard Bạn thật đáng mến. Bạn có lạnh không?
That’s so nice of you. Aren’t you cold?
Jennifer Không, không lạnh lắm. Tôi có mặc áo choàng.
No, not really. I wore a coat.
Richard Có gì trong túi vậy?
What’s in the bag?
Jennifer Một loại táo đặc biệt.
It’s a special type of apple.
Richard Ô. Tôi ăn thử một trái được không? Nó rất ngọt.
Oh. Can I try one? It’s very sweet.
Jennifer Tôi thêm đường. Những trái táo này rất ngon. Chỉ có 30 xu một trái.
I put sugar on it. These apples are really good. They were only 30 cents each.
Richard Chúng không đắt hơn những trái trong siêu thị sao?
Aren’t those more expensive than the ones at the supermarket?
Jennifer Vâng, chúng đắt hơn, nhưng chúng ăn ngon hơn.
Yeah, they’re more expensive, but they taste better.
Richard Bạn còn mua loại trái cây nào khác không?
Did you buy any other fruit?
Jennifer Ờ, ngoài táo, tôi có mua cam và chuối.
Well, besides the apples, I bought oranges and bananas.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply