Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 73: Giúp tôi tìm cái ghế

Bài 73: Giúp tôi tìm cái ghế

Barbara Adam, bạn có thể giúp tôi một việc được không?
Adam, can you do me a favor?
Adam Dĩ nhiên.
Sure.
Barbara Tôi không thể tìm được ví của tôi. Bạn có thể giúp tôi không?
I can’t find my purse. Can you help me?
Adam Không có vấn đề gì. Tôi sẽ giúp bạn tìm nó.
No problem, I’ll help you look for it.
Barbara Cám ơn.
Thanks.
Adam Nó màu gì?
What color is it?
Barbara Đen.
It’s black.
Adam Bạn tìm trong bếp chưa?
Did you look in the kitchen?
Barbara Rồi, tôi đã tìm trong đó rồi.
Yes, I already looked there.
Adam Tôi sẽ tìm trong phòng khách.
I’ll look in the living room.
Barbara Bạn có tìm thấy nó không?
Did you find it?
Adam Không, nó không có đó. Bạn thấy nó lần cuối cùng khi nào?
No. It’s not in there. When was the last time you saw it?
Barbara Tôi có mang theo khi tôi tới thư viện sáng nay.
I had it when I went to the library this morning.
Adam Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đã để quên nó ở đó không?
Do you think you might have left it there?
Barbara Có thể. Tôi sẽ gọi điện thoại cho thư viện và hỏi họ xem có ai thấy nó không?
Maybe. I’ll call the library and ask them if anyone found it.
Adam Chờ đã. Phải nó đây không?
Wait! Is this it?
Barbara Vâng, đúng nó. Đó là cái ví của tôi. Cám ơn đã giúp tôi tìm thấy nó.
Yes, That’s it. That’s my purse. Thanks for helping me find it.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply