Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 72: Chúng ta lạc đường

Bài 72: Chúng ta lạc đường

Linda Bạn có đói không?
Are you hungry?
Robert Không, tại sao?
No, why?
Linda Chúng ta đã lái xe lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào để ăn đi.
We’ve been driving for a long time. I think we’d better find some place to eat soon.
Robert Không, tôi không sao. Chúng ta bị muộn rồi vì vậy chúng ta không nên dừng lại.
No, I’m OK. We’re late so we’d better not stop.
Linda Chúng ta đã đi ngang cửa hàng đó 3 lần rồi. Tôi nghĩ chúng ta bị lạc đường. Chúng ta nên hỏi đường người nào đó đi.
We’ve passed that same store three times already. I think we’re lost. We should ask someone for directions.
Robert Chúng ta không bị lạc đường đâu.
We’re not lost.
Linda Tôi chưa bao giờ đi đường này trước đây. Bạn có biết bạn đang đi đâu không?
I’ve never gone this way before. Do you know where you’re going?
Robert Biết, đường này đi ngang qua thị trấn. Nhanh hơn là xa lộ.
Yes, this road goes through town. It’s faster than the highway.
Linda Được. Bạn lái chậm hơn một chút được không?
OK. Would you mind driving a little slower please?
Robert Được chứ, không thành vấn đề.
Sure, no problem.
Linda Bạn có thấy tấm biển phía sau kia không? Tôi nghĩ đây là đường một chiều.
Did you see that sign back there? I think this is a one way street.
Robert Không, tôi không thấy. Tôi sẽ phải quay trở lại.
No, I didn’t see it. I’m going to have to turn around.
Linda Bạn không thể quay xe ở đây. Tôi nghĩ bạn nên để tôi lái xe.
You can’t turn around here. I think you should let me drive.
Robert Tôi nghĩ bạn đúng rồi. Tôi bắt đầu mệt.
I think you’re right. I’m getting tired.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply