Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 69: Josh làm việc ở một công ty phần mềm

Bài 69: Josh làm việc ở một công ty phần mềm

Josh Chào Rachel!
Hi Rachel!
Rachel Chào Josh! Lâu quá rồi. Bây giờ bạn đang làm việc ở đâu?
Hi Josh! It’s been a long time. Where are you working now?
Josh Tôi làm việc ở một công ty phần mềm ngoài phố. Tôi là một kỹ sư.
I work at a software company downtown. I’m an engineer.
Rachel Thật là thú vị. Bạn viết loại phần mềm gì?
That’s interesting. What kind of software do you write?
Josh Cơ sở dữ liệu cho những doanh nghiệp nhỏ.
It’s a database for small businesses.
Rachel Công ty của bạn có trang web không?
Does your company have a website?
Josh Có.
Yes.
Rachel Địa chỉ trang web đó là gì?
What’s the website address?
Josh www.sun.com
www.sun.com
Rachel Làm sao tôi có thể mua phần mềm đó?
How can I get the software?
Josh Bạn có thể tải xuống từ trang web. Nó rất phổ biến và nó miễn phí.
You can download it from the website. It’s very popular and it’s free.
Rachel Được, tôi sẽ tải. Bây giờ tôi phải đi. Rất vui được gặp lại bạn.
OK, I’ll do that. I have to go now. It was really nice seeing you again.
Josh Tôi cũng rất vui. Gửi email cho tôi tuần tới và chúng ta sẽ gặp nhau để đi uống cà phê.
It was nice seeing you too. Email me next week and we’ll get together for coffee.
Rachel Máy tính của tôi bị hỏng rồi nên tôi không thể gửi email cho bạn ngay lúc này. Tôi có thể gọi điện thoại cho bạn được không?
My computer is broken so I can’t send email right now. Can I call you?
Josh Được chứ, số điện thoại của tôi là 233-288-2328.
Sure, my number is 233-288-2328.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply