Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 64: Bạn muốn chơi một trò chơi không?

Bài 64: Bạn muốn chơi một trò chơi không?

Erica Andrew, bạn muốn chơi một trò chơi không?
Andrew, would you like to play a game?
Andrew Được, trò chơi loại gì?
OK, what kind of game?
Erica Chúng ta hãy chơi bài đi. Bạn biết chơi Blackjack không?
Lets play cards? Do you know how to play Blackjack?
Andrew Có, đó là một trò chơi dễ. Tôi không muốn chơi trò đó ngay bây giờ.
Yes, that’s an easy game. I don’t want to play that right now.
Erica Được, bạn còn nhớ cách chơi xì phé không?
OK, Do you remember how to play poker?
Andrew Tôi nghĩ vậy, nhưng bạn sẽ phải giải thích lại luật chơi chơi cho tôi.
I think so, but you’re going to have to explain the rules to me again.
Erica Được. Hãy xem tấm giấy này. Trên đó có tất cả luật chơi.
OK. Look at this piece of paper. It has all the rules on it.
Andrew Được. Bây giờ tôi nhớ rồi. Tôi nghĩ lần trước chúng ta chơi trò này, bạn thắng và tôi thua.
OK, yes. I remember now. I think the last time we played this game, you won and I lost.
Erica Ừ, thực là vui.
Yes, that was fun.
Andrew Được rồi, chúng ta hãy chơi, nhưng lần này tôi không muốn đánh cá tiền.
OK, let’s play, but this time I don’t want to bet money.
Erica Được, chúng ta sẽ không đánh cá. Chúng ta chỉ chơi cho vui thôi.
OK, we won’t bet. We’ll just play for fun.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply