Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 62: Đặt chỗ ở khách sạn

Bài 62: Đặt chỗ ở khách sạn

Receptionist Alô, khách sạn Marriott, tôi có thể giúp gì bạn?
Hello, Marriott Hotel, how may I help you?
Nancy Chào, tôi muốn đặt chỗ trước.
Hi. I’d like to make a reservation.
Receptionist Xin chờ một chút. Được, ngày nào?
Just a moment. OK, for what date?
Nancy 25 tháng bảy.
July 25th.
Receptionist Bạn sẽ ở bao nhiêu đêm?
How many nights will you be staying?
Nancy 2 đêm. Giá phòng là bao nhiêu?
2 nights. What’s the room rate?
Receptionist 75 đô một đêm cả thuế. Bạn có muốn tôi dành sẵn một phòng cho bạn không?
75 dollars a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you?
Nancy Vâng, làm ơn.
Yes please.
Receptionist Tên của bạn?
Your name?
Nancy Nancy Anderson.
Nancy Anderson.
Receptionist Cô Anderson. Bạn sẽ trả bằng gì?
Miss Anderson, how will you be paying?
Nancy Visa.
Visa.
Receptionist Làm ơn đọc số thẻ.
Card number please.
Nancy 4198 2289 3388 228.
4198 2289 3388 228.
Receptionist Ngày hết hạn?
Expiration date?
Nancy Mùng 9 tháng giêng 2012.
1/9/2012
Receptionist Được, mọi việc sắp xếp xong. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào ngày 25.
OK, You’re all set. We’ll see you on the 25th.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply