Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 6: Bạn muốn uống thứ gì không?

Bài 6: Bạn muốn uống thứ gì không?

Susan David, bạn muốn ăn món gì không?
David, would you like something to eat?
David Không, tôi no rồi.
No, I’m full.
Susan Bạn muốn uống thứ gì không?
Do you want something to drink?
David Vâng, tôi muốn một ít cà phê.
Yes, I’d like some coffee.
Susan Rất tiếc, tôi không có cà phê.
Sorry, I don’t have any coffee.
David Được thôi. Tôi sẽ uống một ly nước.
That’s OK. I’ll have a glass of water.
Susan Ly nhỏ hay ly lớn.
A small glass, or a big one?
David Làm ơn cho ly nhỏ.
Small please.
Susan Đây.
Here you go.
David Cám ơn.
Thanks.
Susan Không có gì.
You’re welcome.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply