Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 58: Điện thoại di động thu tín hiệu kém

Bài 58: Điện thoại di động thu tín hiệu kém

Sharon Alô?
Hello?
George Chào, lại là George đây. Bạn nghĩ là mấy giờ bạn sẽ tới bữa tiệc tối nay?
Hi Sharon it’s George again. What time do you think you’ll get to the party tonight?
Sharon Xin lỗi, bạn nói gì?
Sorry, what did you say?
George Alô, bạn nghe tôi nói không? Tôi nói là bạn nghĩ mấy giờ bạn sẽ tới bữa tiệc?
Hello, can you hear me? I said what time do you think you’ll be getting to the party?
Sharon Xin lỗi, tôi không thể nghe bạn nói.
Sorry, I can’t hear you.
George Bạn có thể nghe tôi nói bây giờ không?
Can you hear me now?
Sharon Không, không rõ lắm. Ở đây ồn quá.
No, not very clearly. It’s really noisy here.
George Có lẽ do cái điện thoại di động của tôi. Tôi không nghĩ tôi thu được tín hiệu tốt lắm.
It might be my cell phone, I don’t think I have very good reception.
Sharon Ô, được thôi.
Oh, that’s OK.
George Tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay được không?
Can I call you right back?
Sharon Được.
OK.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply