Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 56: Mời ăn tối

Bài 56: Mời ăn tối

Barbara Chào James, rất vui gặp lại bạn.
Hi James, it’s good to see you again.
James Chào Barbara.
Hi Barbara.
Barbara Bạn ở đây để làm việc hả?
Are you here for work?
James Vâng.
Yes.
Barbara Steve có đi với bạn không?
Is Steve with you?
James Không, tôi ở đây một mình. Steve không thể tới lần này.
No I’m here alone. Steve couldn’t come this time.
Barbara Bạn sẽ ở bao lâu?
How long will you be staying?
James 4 ngày. Tôi sẽ đi về vào thứ sáu.
4 days. I’m going back on Friday.
Barbara Anh trai tôi và tôi sẽ gặp nhau để ăn tối. Bạn muốn tới với chúng tôi không?
My brother and I are getting together for dinner. Do you want to come with us?
James Vâng, như vậy tốt lắm. Tôi có một buổi họp khoảng một tiếng nữa. Tôi có thể gặp các bạn sau đó, nếu được. Buổi họp không kéo dài lâu.
Yeah, that would be nice. I have a meeting in an hour. I can meet you afterwards, if that’s OK. The meeting shouldn’t last long.
Barbara Tốt rồi. Bạn họp với ai?
That’s fine. Who is your meeting with?
James Công ty bảo hiểm Boston. Tôi sẽ gọi cho bạn khi họp xong.
The Boston Insurance Company. I’ll call you when it’s over.
Barbara Được.
OK.
James Tôi có thể dùng điện thoại của bạn không? Tôi bỏ điện thoại trong xe và tôi muốn gọi họ để hỏi đường.
Can I use your phone? I left mine in the car and I want to call them to get directions.
Barbara Được chứ, đây.
Sure, here you go.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply