Breaking News

Bài 54: Thư tín

Bill Ê Jane, bạn nhận thư từ chưa?
Hey Jane, did you get the mail yet?
Jane Có, tôi đã nhận sáng nay. Có vài hóa đơn và một lá thư từ mẹ tôi. Cũng có cả một đống thư rác.
Yes. I picked it up this morning. There were a few bills and a letter from my mother. There was also a lot of junk mail.
Bill Có gì cho tôi không?
Was there anything for me?
Jane Tôi không nhớ, để tôi xem. Vâng, trông có vẻ có thứ gì cho bạn ở đây.
I don’t remember, let me check. Yes, it looks like there’s something here for you.
Bill Thư ai gửi?
Who’s it from?
Jane Tòa đại sứ Mỹ.
The American Embassy.
Bill Tay tôi đang bẩn. Bạn mở thư giúp tôi được không?
My hands are dirty. Will you open it for me?
Jane Được chứ.
Sure.
Bill Nó nói gì?
What does it say?
Jane Nó nói thông hành của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể tới lấy bất cứ lúc nào.
It says your passport is ready. You can pick it up anytime.
Bill Bạn có nghĩ là bạn có thể chở tôi tới đó được không?
Do you think you can drive me there?
Jane Chắc rồi, khi nào?
Sure, when?
Bill Tôi nghĩ là chúng ta nên đi lấy nó bây giờ. Tôi sẽ rửa tay rồi thì chúng ta đi. Được không?
I think we should go get it now. I’m going to wash my hands and then we’ll go. Is that OK?
Jane Tốt rồi.
That’s fine.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply