Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 48: Đặt kế hoạch

Bài 48: Đặt kế hoạch

Tom Gần Giáng Sinh rồi. Bạn sẽ làm gì cuối tuần này?
It’s almost Christmas. What are you doing this weekend?
Sara Không có gì đặc biệt, chỉ làm việc thôi. Tại sao bạn hỏi?
Nothing special, just working. Why do you ask?
Tom Ờ, tôi chưa mua sắm xong cho ngày Giáng Sinh. Bạn muốn đi mua sắm với tôi cuối tuần này không?
Well, I still haven’t finished my Christmas shopping. Do you want to go shopping with me this weekend?
Sara Tôi muốn lắm nhưng tôi không chắc là tôi có thể đi. Công việc dạo gần đây bận lắm. Thay vì vậy tại sao chúng ta không đi vào ngày thứ sáu ?
I’d like to, but I’m not sure if I can. Work has been really busy lately. Why don’t we go on Friday instead?
Tom Thứ sáu không tiện. Tôi nghĩ những cửa hàng sẽ rất đông và tôi phải làm việc.
Friday’s not good. I think the stores will be very crowded and I have to work.
Sara Được, vậy chúng ta sẽ gắng đi cuối tuần này. Vào thứ sáu tôi sẽ biết tôi có thể đi được không. Tôi gọi điện thoại cho bạn khi đó được không?
OK, then let’s try to go this weekend. I should know if I can go by Friday. Is it OK if I call you then?
Tom Vâng, tốt rồi.
Yeah, that’s fine.
Sara Số điện thoại của bạn là số mấy?
What’s your number?
Tom 233-331-8828. Để tôi cho bạn cả địa chỉ email của tôi. Nó là sara@gmail.com.
233-331-8828. Let me give you my email address too. It’s sara@gmail.com
Sara Được, tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
OK, I’ll talk to you soon.
Tom Được.
OK.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply