Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 23: Giúp phát âm

Bài 23: Giúp phát âm

Kim William, bạn có thích học tiếng Anh không?
William, do you like studying English?
William Tôi thích học tiếng Anh, và tôi có thể đọc khá, nhưng nói có thể khó khăn.
I like studying English, and I can read well, but speaking can be difficult.
Kim Không tệ như vậy đâu. Nếu bạn nói chuyện với những người bạn Mỹ của bạn mỗi ngày, bạn sẽ học nhanh.
It’s not that bad. If you talk to your American friends every day, you’ll learn quickly.
William Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không?
Can I ask you a question?
Kim Dĩ nhiên, bạn muốn biết điều gì?
Sure, what do you want to know?
William Tôi có quyển sách học trong lớp ở đây. Bạn phát âm chữ này như thế nào?
I have my book from class here. How do you say this word?
Kim “Laptop”
Laptop
William Rất tiếc, tôi không hiểu. Như vậy có nghĩa gì?
Sorry, I don’t understand. What does that mean?
Kim Laptop là một loại máy tính bạn có thể mang theo cùng với bạn. Bạn hiểu không?
A laptop is a type of computer that you can carry with you. Do you understand?
William Vâng, tôi nghĩ vậy. Bạn có thể phát âm lại lần nữa được không?
Yes, I think so. Can you say it again?
Kim Laptop
Laptop.
William Laptop. Tôi phát âm như vậy có đúng không?
Laptop. Did I pronounce that correctly?
Kim Đúng rồi. Tốt lắm.
Yes, that’s right. That’s very good.
William Cám ơn. Còn chữ này. Bạn phát âm chữ này như thế nào?
Thanks. And this word? How do you pronounce this?
Kim Chữ đó phát âm là “kitchen”
That word is pronounced kitchen.
William Cám ơn rất nhiều. Bạn thực là một thày giáo giỏi.
Thanks so much. You’re a good teacher.
Kim Cám ơn.
Thanks.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply