Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 20: Những câu hỏi thông thường

Bài 20: Những câu hỏi thông thường

Carol Brian, bạn biết nói tiếng Anh không?
Brian, do you know how to speak English?
Brian Có.
Yes.
Carol Bạn đã học ở đâu?
Where did you learn?
Brian Tôi học ở đại học.
I learned in college.
Carol Bạn nói giỏi lắm.
You speak really well.
Brian Cám ơn.
Thank you.
Carol Bạn đã ở Mỹ bao lâu rồi?
How long have you been in the US?
Brian 3 tuần.
3 weeks.
Carol Vợ bạn có đi với bạn không?
Is your wife with you?
Brian Có, cô ấy vừa tới đây hôm qua.
Yes, she just got here yesterday.
Carol Trước đây bạn có tới California chưa?
Have you been to California before?
Brian Chưa, tôi chưa bao giờ tới đó.
No. I’ve never been there.
Carol Bạn đã từng tới Las Vegas chưa?
Have you ever been to Las Vegas?
Brian Có. Tôi đã tới đó một lần khi đi công việc.
Yes. I went there once on a business trip.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply