Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 11: Bây giờ hoặc sau?

Bài 11: Bây giờ hoặc sau?

Elizabeth Chris, bạn đang đi đâu vậy?
Chris, where are you going?
Chris Tôi đi cửa hàng. Tôi cần mua vài thứ.
I’m going to the store. I need to buy something.
Elizabeth Vậy hả? Tôi cũng cần đi ra cửa hàng.
Really? I need to go to the store too.
Chris Bạn muốn đi với tôi không?
Would you like to come with me?
Elizabeth Vâng, chúng ta cùng đi.
Yeah, let’s go together.
Chris Bạn muốn đi bây giờ hay lát nữa?
Would you like to go now or later?
Elizabeth Bây giờ.
Now.
Chris Cái gì?
What?
Elizabeth Bây giờ thì tốt hơn.
Now would be better.
Chris Được, chúng ta hãy đi.
OK, let’s go.
Elizabeth Chúng ta nên đi bộ không?
Should we walk?
Chris Không, xa lắm. Chúng ta hãy lái xe đi.
No, it’s too far. Let’s drive.
Elizabeth Chris, bạn đang đi đâu vậy?
Chris, where are you going?
Chris Tôi đi cửa hàng. Tôi cần mua vài thứ.
I’m going to the store. I need to buy something.
Elizabeth Vậy hả? Tôi cũng cần đi ra cửa hàng.
Really? I need to go to the store too.
Chris Bạn muốn đi với tôi không?
Would you like to come with me?
Elizabeth Vâng, chúng ta cùng đi.
Yeah, let’s go together.
Chris Bạn muốn đi bây giờ hay lát nữa?
Would you like to go now or later?
Elizabeth Bây giờ.
Now.
Chris Cái gì?
What?
Elizabeth Bây giờ thì tốt hơn.
Now would be better.
Chris Được, chúng ta hãy đi.
OK, let’s go.
Elizabeth Chúng ta nên đi bộ không?
Should we walk?
Chris Không, xa lắm. Chúng ta hãy lái xe đi.
No, it’s too far. Let’s drive.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply