Recent Posts

Quotes of Inspiration

Here are some inspirational life quotes to help you see the amazing potential that life has to offer.  1). 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) …

Read More »

60 Từ vựng diễn tả cảm xúc trong Tiếng Anh

Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ Angry /’æŋgri/ tức giận anxious/ ˈæŋkʃəs / lo lắng Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình Appalled / əˈpɔːld / rất sốc Apprehensive/ ˌæprɪˈhensɪv / hơi lo lắng Arrogant/’ærəgənt/ kiêu ngạo Ashamed/ əˈʃeɪmd / xấu hổ Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối Bored /bɔ:d/ chán Confident/ ˈkɑːnfɪdənt / tự tin Cheated / tʃiːtɪd …

Read More »

75 Information Technology (IT) Interview Questions

Here are 75 important IT job interview questions which will be helpful in interview preparation for different job positions of information technology. Xem chi tiết từng bài theo ảnh: IT Manager Interview Questions IT Managers oversee, maintain and improve IT system operations. They’re also responsible for implementing new computer systems within budget and …

Read More »